To main content
Norsk
Publications

Bispevika. Vurdering av vannutskiftning og miljøforhold i vannbasseng B6b

Report
Year of publication
2020
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Mats Gunnar Walday, Jarle Molvær, Eli Rinde, Elin Tanding Sørensen, Hartvig C Christie, Øyvind Leikvin

Summary

Oslo S Utvikling (OSU) arbeider med detaljplan for utbygging i Bispevika, med utfylling og bebyggelse i nordøstre del. Her inngår bl.a. to bassenger med innløp fra Bispevika. Det er viktig at bassengene har tilstrekkelig vannutskiftning slik at man unngår sterk begroing og dårlig vannkvalitet. OSU har begynt planleggingen av søndre basseng (B6b), og denne rapporten gir en vurdering av vannutskiftning og miljøforhold med følgende hovedpunkt: 1. Innledende vurderinger, idealiseringer, erfaringer fra B6a inkl. ROV-inspeksjon, faglig tillit – forhold rundt vannsirkulasjon og vannøkologi. 2. Sammenligne situasjon i Reguleringsplan (2014) vs. ny Situasjon i Rammesøknad (2020), som det er søkt dispensasjon for.