To main content
Norsk
Publications

Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Contributors
Kasper Hancke, Ole Jacob Broch, Yngvar Olsen, Trine Bekkby, Pia Kupka Hansen, Reinhold Fieler, Karl Attard, Gunhild Borgersen, Hartvig C Christie

Summary

Forskningsprosjektet KELPPRO (2017-2020) har gjennom feltundersøkelser, laboratorieforsøk og numerisk modellering undersøkt miljøpåvirkninger av taredyrking på økosystemene i de åpne vannmassene og på havbunnen, og evaluert mulige positive og negative effekter på de marine økosystemer. I tillegg er det undersøkt om tareanlegg vil bidra til spredning av fremmede eller truede arter, eller genetisk materiale. Rapporten inneholder forslag til en forvaltningsstrategi og det anbefales at effekter på havbunnen, spredning av arter og spredning av genetisk materiale undersøkes nærmere om taredyrking i fremtiden utvikler seg til storskala produksjon og industri.