To main content
Norsk
Publications

Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2020. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem ASA Rana, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS og Miljøteknikk Terrateam AS.

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Sigurd Øxnevad, Dag Øystein Hjermann

Summary

NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2020 på oppdrag for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem ASA Rana, Ferroglobe Mangan Norge, Rana Gruber AS og Miljøteknikk Terrateam AS. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til Vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriftene har utslipp av til Ranfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstens kjemiske tilstand. Kjemisk tilstand ble bestemt ved analyse av miljøgifter i prøver av blåskjell fra tre stasjoner. Det ble gjort analyser av metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB), perfluorerte alkylstoffer og tinnorganiske forbindelser. Blåskjellene fra stasjonen nord for Toraneskaia hadde konsentrasjon av benzo(a)pyren som så vidt overskred grenseverdi for dette prioriterte stoffet. Kjemisk tilstand for denne stasjonen klassifiseres derfor som «ikke god». Det var ganske lave konsentrasjoner av benzo(a)pyren, men høyere enn grenseverdien i Vannforskriften. Det var ikke overskridelser for prioriterte stoffer i blåskjell fra Moholmen og Bjørnbærviken. Disse stasjonene klassifiseres derfor til «god» kjemisk tilstand. Det var overskridelse av grenseverdi for PCB7 i blåskjell fra alle de tre stasjonene. Konsentrasjonene av PCB var likevel lave.