To main content
Norsk
Publications

Drammen Fjernvarme: Nytt inntak og utslipp av driftsvann ved Brakerøya.

Report
Year of publication
2022
External websites
Cristin
Arkiv
Involved from NIVA
Lars G Golmen
Contributors
Lars Gunder Golmen

Summary

Drammen fjernvarme etablerte i 2010 et anlegg på Brakerøya for bruk av fjordvann til varming/kjøling av bygg på land. Vanninntaket er på 30 m dyp og utløpet på 13 m dyp i munningen av Drammenselva. Anlegget har teknisk sett fungert tilfredsstillende og det har ikke vært rapportert om problemer av miljømessig karakter. Det er nå planer om å doble kapasiteten i anlegget. Det vil medføre legging av nye ledninger langs bunnen og etablering av nytt inntak- og utløp. Vannforbruket vil dobles. Vannet vil oppvarmes inntil 9oC på varme dager og ellers avkjøles inntil 4 oC før det slippes ut. NIVA har på oppdrag fra Norsk Energi gjort miljømessige beregninger for et utvidet anlegg. Utslippsvannet vil synke og innlagres og spres i dybder rundt 14-16 meter. Overflatelaget i elvemunningen vil sannsynligvis ikke bli påvirket. Forutsatt at eksisterende og nytt utløp separeres med minst 50 meters avstand, er det ikke forventet interferens og sammenblanding av de to utløpsstrålene. På varme dager om sommeren vil anlegget tilføre fjorden inntil 25 MW varme. Ellers gjennom året vil inntil 23 MW varme tas fra fjorden. Sammenliknet med varmefluksen fra Drammenselva og lufta og fra strømninger ellers i fjorden blir dette normalt et lite bidrag. Inntaksvannet kan ha forhøyede næringssaltkonsentrasjoner og lavt oksygeninnhold. Utslippene vil også kunne påvirke bunnforholdene nær utløpene.