To main content
Norsk
Publications

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Viken, 2021

Report
Year of publication
2022
External websites
Cristin
Arkiv
Involved from NIVA
Andreas Ballot
Contributors
Andreas Ballot

Summary

NIVA og FREVAR har gjennomført overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet i Sarpsborg og Borredalsdammen i Fredrikstad i 2021, med fokus på fysisk-kjemiske parametere og planteplankton. Resultatene er sammenlignet med data fra de siste fem årene. Gjennomsnittlig konsentrasjon av totalt fosfor har økt litt i Vestvannet-B og gått ned i Borredalsdammen i 2021 sammenlignet med 2020. Gjennomsnittlig konsentrasjon av totalt nitrogen var høyere i Vestvannet-B og lavere i Borredalsdammen i 2021 i forhold til året før. Algebiomassen og klorofyll-konsentrasjonene var lavere i Vestvannet-B og i Borredalsdammen i 2021 sammenlignet med 2020 Algesamfunnet var hovedsakelig sammensatt av arter som er vanlige i lavlandsinnsjøer. I prøven fra Borredalsdammen i oktober var det noe cyanobakterier av slekten Planktothrix, Microcystis og Dolichospermum, da det ble påvist lav konsentrasjon av microcystin. Generelt var det lite cyanobakterier i både Vestvannet-B og Borredalsdammen. Vestvannet-B og Borredalsdammen havnet i «god» økologisk tilstand iht. vannforskriften. Begge vannene vurderes som «godt egnet» til drikkevann med hensyn til microcystin. I en totalvurdering av vannenes egnethet som drikkevann vurderes derimot begge vannene til «ikke egnet» grunnet høye fargetall, men siden FREVAR utfører omfattende behandling av vannet vil det likevel kunne leveres drikkevann av god kvalitet.