To main content
Norsk
Publications

ØKOSTOR. Evaluering av feltmetodikk for overvåking av vannvegetasjon i store innsjøer.

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Marit Mjelde, Jan-Erik Thrane

Summary

Hensikten med prosjektet har vært å evaluere feltmetodikken for vannplanter brukt i basisovervåkingen i store norske innsjøer. Analysene er basert på data fra 24 innsjøer undersøkt i 2015-2019, og viser at både antall stasjoner og plassering fanger opp det meste av artsrikdommen i de fleste innsjøene, samt estimerer indeksverdiene med god nøyaktighet. I tillegg gir undersøkelser på 8 stasjoner en rimelig grad av sikkerhet for beregning av midlere nedre voksegrense for bestander av Isoetes lacustris. Beregning av indeksene er ikke en del av foreliggende prosjekt, men ulike beregningsmetoder bør vurderes og diskuteres, og rapporten gir noen første eksempler. Oppdatert feltmetodikk for videre undersøkelse av vannvegetasjon i store innsjøer (ØKOSTOR) er presentert i rapporten, dessuten er behov for videre arbeid omtalt.