To main content
Norsk
Publications

Søknad, overvåking og kontroll med utslipp fra landbasert akvakultur

Report
Year of publication
2022
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Ole-Kristian Hess-Erga, Kamilla Furseth, Trine Dale

Summary

Nåværende søknadsprosess legger ikke tilstrekkelig til rette for god utslippskontroll og miljøovervåking. En kombinasjon av en god veileder, oppdatert/tilpasset søknadskjema og obligatorisk forhåndskonferanse vil sikre ivaretakelse av nye aktører så vel som etablerte oppdrettere og konsulenter. I tillegg vil relevante og gode forundersøkelser, tydelige krav til dokumentasjon av driftsopplegg og anlegg, kompetanseheving hos sektormyndighetene, to-trinns søknad og klargjøring av avbøtende tiltak bidra til et bedre system. Et oppdatert prøvetakingsregime bør også innføres for å øke kunnskapsgrunnlaget. Samlet vil dette gi bedre utslippskontroll, forbedret miljøovervåking og mer nøyaktig klassifisering av miljøtilstand. Saksbehandlingen vil bli mer effektiv og forutsigbar, samt i større grad føre til likebehandling av næringsaktørene. For å heve kunnskapsgrunnlaget ytterligere forslås det å videreføre forprosjektet i et hovedprosjekt for å avdekke hvilke nye tiltak som kan føre til mer nøyaktig utslippskontroll, bedre resipientvurdering og bedre miljøovervåking for derved å tilfredsstille større landbasert produksjon og evt. nye krav.