To main content
Norsk
Publications

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Viken, 2022

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Involved from NIVA
Andreas Ballot
Contributors
Andreas Ballot

Summary

NIVA og FREVAR har gjennomført overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet i Sarpsborg og Borredalsdammen i Fredrikstad i 2022, med fokus på utvalgte fysisk-kjemiske parametere og planteplankton. Gjennomsnittlig konsentrasjon av totalt fosfor og totalt nitrogen har gått ned i Vestvannet-B og Borredalsdammen i 2022 sammenlignet med 2021. Algebiomassen og klorofyll- konsentrasjonene var lavere i Vestvannet-B i 2022 sammenlignet med 2021. I Borredalsdammen har det også vært en nedgang i algebiomasse men en økning i klorofyll a-konsentrasjon i 2022 i forhold til 2021. Algesamfunnet var hovedsakelig sammensatt av arter som er vanlige i lavlandsinnsjøer. I prøven fra Borredalsdammen i juli og september var det noe cyanobakterier av slekten Planktothrix, Microcystis og Dolichospermum, da det ble påvist lav konsentrasjon av microcystin. Generelt var det lite cyanobakterier i både Vestvannet-B og Borredalsdammen sammenlignet med total algebiomasse. Vestvannet-B og Borredalsdammen havnet i «svært god» økologisk tilstand iht. vannforskriften. Vestvannet-B vurderes som «godt egnet» og Borredalsdammen vurderes som «egnet» til drikkevann med hensyn til microcystin. I en totalvurdering av vannenes egnethet som drikkevann vurderes derimot begge vannene til «ikke egnet» grunnet høye fargetall i Vestvannet-B og Borredalsvannet, men siden FREVAR utfører omfattende behandling av vannet vil det likevel kunne leveres drikkevann av god kvalitet.