To main content
Norsk
Publications

Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2022

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Anders Ruus, Caroline Mengeot

Summary

Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger i 2022 viste følgende: Mhp. de fysisk-kjemiske kvalitetselementene viste oksygen(minimum-) konsentrasjoner moderat tilstand på stasjon Lind1 og god tilstand på stasjonene Sø7/2 og S22Sør. Siktedypet tilsvarte dårlig tilstand på samtlige av disse tre stasjonene. Vannregionspesifikke stoffer i vann (metaller; særlig sink) oversteg grenseverdiene (EQS) på alle stasjoner hvor vann ble analysert (Lind1, Sø7/2, S22Sør og S1/4). Ingen analyserte prioriterte stoffer oversteg grenseverdiene (EQS) i overflatevann. Konsentrasjoner av kvikksølv i blåskjell var derimot for høye til å klassifisere kjemisk tilstand som god på samtlige stasjoner hvor blåskjell ble analysert. Konsentrasjoner av fluorid i sjøvann var i hovedsak lavere enn kvantifiseringsgrensen på 1,5 mg/L. gjennomsnittlige konsentrasjoner av fluorid i blåskjell var lave (1,53- 2,24 mg/kg våtvekt). Det ble kun observert konsentrasjoner av thallium på ≤0,05 μg/L i overflatevann. Tl ble funnet i blåskjell i gjennomsnittskonsentrasjoner på 0,003-0,005 mg/kg våtvekt.