To main content
Norsk
Publications

Tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden. Undersøkelse av blåskjell i 2022.

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Merete Schøyen, Laura Röhler, Dag Øystein Hjermann, Jarle Håvardstun

Summary

NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking i sjøområdet utenfor Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2022 i henhold til vannforskriften. Ved fem blåskjellstasjoner har det blitt analysert for et utslippsrelevant utvalg av de prioriterte stoffene dioksiner, dioksinliknende PCB, bly (Pb) og nikkel (Ni). Det har også blitt analysert for de vannregionspesifikke stoffene arsen (As), kobber (Cu) og sink (Zn). I tillegg ble det analysert for sølv (Ag), kobolt (Co), jern (Fe), palladium (Pd), selen (Se), thorium (Th) og uran (U). Et utvalg triklor-trimetylbenzener (KAB) ble også analysert. For de prioriterte stoffene i blåskjell ble det ikke målt konsentrasjoner som overskred miljøkvalitetsstandarder (Environmental Quality Standard, EQS), og alle de fem blåskjellstasjonene var derfor i «god kjemisk tilstand». For de vannregionspesifikke stoffene er det ikke oppgitt EQS-verdier i biota i Veileder 02:2018. Det var signifikante oppadgående tidstrender for Co i blåskjell ved Glencore kai, og for As ved Dvergsøya. Det var signifikante nedadgående tidstrender for Cu i blåskjell ved Glencore kai og Hanneviksbukta, for Ni, Pb, Zn, Co og Fe ved Hanneviksbukta, og for dioksiner og dioksinliknende PCB ved Myrodden. Det ble påvist triklor-trimetylbenzener (sum KAB) på fire av de fem blåskjellstasjonene.