To main content
Norsk
Publications

Undersøkelse av forurensede sedimenter i Sandvika, Holtekilen og Hundesundet i Bærum. Kartlegging og risikovurdering av forurenset sediment trinn 3

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Sigurd Øxnevad, Jarle Håvardstun, Veronica Sæther Eftevåg

Summary

NIVA har på oppdrag for Bærum kommune utført kartlegging av miljøgifter i sediment for et område utenfor Sandvika, i Holtekilen og i Hundesundet. Sedimentprøver er analysert for tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-forbindelser), polyklorerte bifenyler (PCB), perfluorerte alkylstoffer (PFAS) og tinnorganiske forbindelser. Det ble også gjort overvåking av utvalgte miljøgifter i vann ved analyse av passive prøvetakere, og det ble gjort analyser av utvalgte miljøgifter i fisk fanget i de tre områdene. De nye dataene for konsentrasjoner av miljøgifter i sediment, vann og fisk er brukt til å utføre en risikovurdering av forurenset sediment trinn 3. Hensikten med denne undersøkelsen har vært å skaffe mer detaljerte data om forurensningssituasjonen i sedimentene i Sandvika, Holtekilen og Hundesundet, og hvilken risiko de forurensede sedimentene utgjør. Den nye informasjonen om miljøtilstand og risiko skal gi bedre grunnlag for å bestemme om det skal gjøres tiltak mot forurensningen i sjøbunnen i disse områdene.