To main content
Norsk
Publications

Forbedring av oksygenforhold ved kunstig omrøring i Oslofjorden

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Andre Staalstrøm, Mats Walday, Evgeniy Yakushev, Svetlana Pakhomova, Anfisa Berezina, Lars Golmen

Summary

Indre Oslofjorden har ca. 11,4 km² med havbunn hvor vannmassen over er periodevis eller permanent anoksisk. I denne rapporten blir effekt av nedpumping av overflatevann på oksygenforholdene modellert. Det blir dokumentert at Paddehavet har anoksiske forhold, og at nedpumping av 250 liter/s med overflatevann i en periode på 9 dager vil gi kunne gi 100 % oksygenmetning i hele vannsøylen, og det er sannsynlig at opp mot 120000 m² av sjøbunnen vil gå fra å være anoksisk til å få tilbake bioturberende organismer. Siden oppholdstiden i dypvannet er gitt av topografiske forhold, vil det være nødvendig å gjenta nedpumping av overflatevann med jevne mellomrom, for å oppnå en varig forbedring av oksygenforholdene.