To main content
Norsk
Publications

Var forurensning fra utfyllingsarbeid ved Northern Lights landanlegg årsaken til at mye laks døde etter avlusning i oppdrettsanlegget Ljøsøy N?

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Jonny Beyer, Sondre Meland, Ole-Kristian Hess-Erga, Rolf David Vogt, Magnus Bjørn Drivdal, Even Thoen, Åse Åtland

Summary

NIVA har på oppdrag fra Northern Lights’ landanlegg (NLL) utført en faglig vurdering av hendelsen der unormalt mye oppdrettslaks døde hos Blom Fiskeoppdrett (BF) etter en ferskvannsbehandling i brønnbåt i juni 2021. Bakgrunnen for oppdraget var en påstand fra BF om årsakssammenheng mellom et utfyllingstiltak av steinmasser i Ljøsøysundet (ved NLL) og den aktuelle fiskedøden, fokusert særlig på skadelig aluminium. Basert på gjennomgang av saken og med støtte i relevant faglig litteratur finner NIVA flere svakheter ved påstanden om årsakssammenheng for fiskedøden. For det første viste in‐situ målinger av turbiditet at nivåene av partikler verken var over den tillatte tiltaksgrensen eller nær de nivåene som kan forårsake skade på fisk. Målingene av gjellealuminium var heller ikke så høye at de kan forklare akutt dødelighet, og slike effekter av aluminium er heller ikke tidligere vist på fisk eksponert for aluminium i fullt sjøvann. Tidligere studier både fra Sør‐ og Vestlandet har vist at risiko for aluminiumspåslag og fysiologisk skade på laks i sjøvann er minimal når saliniteten overstiger 10‐15 promille. På grunn av høy pH og salinitet i sjøvann er konsentrasjonene til giftige, labile aluminiumsforbindelser meget lave. Det er derfor minimaltmed giftig aluminium i sjøvann. De forelagte histologiske dataene viste videre at overlevende fisk fra lokaliteten hadde gjeller med minimale patologiske forandringer, som ikke viste noen tegn verken til aluminiums‐ eller partikkelrelatert skade. Totalt sett vurderer NIVA det som lite sannsynlig at gjelleskadelig aluminium eller ska delige partikler fra NLLs utfyllingstiltak var årsaken tilden høye fiskedødeligheten hos BF i juni 2021.