To main content
Norsk
Publications

Klimatilpasningstiltak i VA-sektoren - forprosjekt

Report
Year of publication
2010
External websites
Cristin
Contributors
Tone Muthanna, Oddvar Lindholm, Helge Liltved, c vogelsang

Summary

Målet med prosjektet er å gi en oversikt over status for arbeidet med klimatilpasningstiltak innen VA-sektoren i Norge, inkludert FoU arbeid, og behov for videre arbeid. Både FoU-relaterte aktiviteter og gjennomførte tiltak ute i kommunene er blitt kartlagt. Det har vært viktig å inkludere et bredt spekter av kommuner for å gjenspeile de store variasjonene i utfordringer kommunene står ovenfor. VA-sektoren viktigste utfordringer innen klimatilpasninger kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: ??å ta hensyn til klimaendringer i kommunale planer på VA-området, ??å sikre drikkevannskvaliteten mot økt press og mulig forverring av vannkvaliteten i drikkevannskildene, samt tilpasse vannbehandling og transport til nye forhold og krav ??å sikre teknisk infrastruktur og privat og offentlig eiendom mot skade som følge av flom, havnivåstigning, stormflo og skred ??å håndtere ekstreme nedbør- og smeltevannmengder inkludert flomveier og styring og kontroll av avløpssystemet - å definere et tilstrekkelig dimensjoneringsgrunnlag inkludert utarbeidelse av simulerte høyoppløselige tidserier for nedbør for perioden 2071-2100 ??å avklare og tydeliggjøre ansvarsroller ??å sikre kompetanse og kapasitet for klimatilpasning. Det har blitt fremskaffet mye ny kunnskap om tilpasninger til klimaendringer de siste årene, og det vil være stor FoU-aktivitet i årene som kommer på mange fronter. Det vil være en stor utfordring for kommunene å forholde seg til de tiltak og initiativ som kommer, og tilegne seg nødvendig kunnskap. VA-sektoren må forholde seg til planleggingssiden og resipientsiden, som krever samarbeid på tvers og oversikt over helheten.