To main content
Norsk
Publications

Overvåking av bunndyr i grensekryssende vassdrag i østlandsområdet i forbindelse med vassdragskalking. Samlerapport for undersøkelsene i 1995, 1996 og 1997

Report
Year of publication
1999
External websites
Cristin
Contributors
Torleif Bækken, Gøsta Kjellberg, Arne Linløkken

Summary

Kalkingen har gitt tilfredsstillende vannkvalitet, dvs. økt pH og alk alinitet, økte konsentrasjoner av kalsium og minket konsentrasjon av aluminiumforbindelser ved lav- og normalvannføring. Bunnfaunaen indik erte likevel fortsatt forsuringspåvirkning i flere av de kalkede vass dragene. Innsjøkalking greier sannsynligvis ikke å avsyre smaltevanne t i vårløsningenfullt ut, slik at pH - dropp med skadelig virkning på faunaen kan forekomme. Hvis effekten av surstøtene i forbindelse med vårflommen skal reduseres må kalken sannsynligvis tilføre med kalkdo serer eller ved markkalking. Liming has given satisfactory water quality of the river system, that means increased pH and alcalinity, increased concentration of calciu m, and reduction of aluminium, at low and medium flow. Nevertheless, the benthic fauna still indicates impact of acidification in several limed river systems, by absence of species sensitive to acidification . Liming of lakes, which is normally done once a year (late summer or autumn) is probably not sufficient to neutralize the runnoff during snowmelt in spring, and pH-drops may occure, causing injury to the aq uatic fauna. The pH-drops during spring may probably be avoided by ad ding the lime stone powder continually by dosers, or by liming the gr ound within the catchment.