To main content
Norsk
Publications

SUR NEDBØR OG MILJØFORSKERE UTEN GRENSER ERFARINGER FRA ET TVERRFAGLIG SUR NEDBØR PROSJEKT I KINA

Popular scientific lecture
Year of publication
2002
External websites
Cristin
Involved from NIVA
Rolf David Vogt
Contributors
Rolf David Vogt

Summary

Forskere i Norge har i mer enn 30 år studert virkningen av sur nedbør. Mye ny kunnskap om hvordan kjemien i naturen fungerer er generert gjennom denne forskningen. Dette har gjort oss i stand til å lage modeller som simulerer effekten av sur nedbør med rimelig nøyaktighet slik at vi er i stand til å anslå omtrentlige tålegrenser for vann. Sur nedbørforskning har i stor grad basert seg på feltarbeid og overvåkningsprogrammer av vann, jord og skog. Dette var et tverrfaglig pionerarbeid da erfaring med slik forskning var liten. I ettertid ser en imidlertid at arbeidet kunne vært mer effektivt bl.a. med enda bedre tverrfaglig samarbeid. I flere land i Asia har det vært en kraftig økning i utslipp av svovel - og tildels nitrogenoksider, stoffer som fører til sur nedbør. Vår gruppe startet et samarbeid med kinesiske forskere allerede i 1988. Dette har utviklet seg til et bilateralt bistands/forsknings prosjekt, IMPACTS. NORAD støtter prosjektet med 30? millioner kroner mens kinesiske myndigheter skal bidra med 10 millioner kroner. IMPACTS (Integrated Monitoring Program on Acidification of Chinese Terrestrial Systems) prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom 5 store miljøforskningsinstitutter i Østlandsregionen. (NIVA, NILU, NIJOS, NLH, Skogforsk), samt NUPI og UiO, og 10 miljøinstitutter i Kina. Fem nedbørsfelter er etablert i Kina med utstyr for kontinuerlig overvåkning og prøvetakning av luft, skog, feltvegetasjon og jord samt vannet på sin vei igjennom feltet. Et hovedmål er at prosjektet skal bidra til at man i Asia unngår å gjøre de samme feilene innen forskning på sur-nedbør som de som ble gjort i vestlige land. Bedret kunnskap vil også gi grunnlag for mer effektive tiltak for å motvirke skader. Foredraget vil fokusere på forskjellene mellom Kina og Norge innen forskning og miljøkjemi. Samarbeidsproblemer knyttet til kulturforskjeller vil også bli omtalt.