To main content
Norsk

Vi gjør analyser i vannprøver og sedimenter samt i noe biota. Vi håndterer rundt 15 000 prøver i året og er nasjonalt referanselaboratorium for næringssalter og metaller i vann. 

NIVA er nasjonalt ledende innen bestemmelse av uorganiske stoffer i vann. Vi har en topp moderne utstyrspark og kjernekompetanse innen uorganisk kjemi og analytisk kjemi.