Store muligheter for naturbaserte løsninger mot klima- og miljøkrisen i Norden

Men for at slike løsninger skal tas i bruk, trengs tydelige politiske prioriteringer, bedre styring, felles standarder og bedre finansiering. Det viser en ny forskningsrapport fra Nordisk Ministerråd.

Åpningen av Hovinbekken har skapt et nytt rekreasjonsområde ved Teglverksdammen i Oslo. Samtidig kan denne typen gjenåpning av bekker bidra til bedre håndtering av overvann, forbedret vannkvalitet og legge til rette for naturmangfold (foto: Isabel Seiffert-Dähn).

Naturbaserte løsninger er blitt trukket fram som viktige i kampen mot klimaendringer og tap av naturmangfold, både på det siste klimatoppmøtet COP27 og naturtoppmøtet COP15.

I de nordiske landene øker både kunnskapen om og bruken av slike løsninger. Det viser den nye rapporten «Working with Nature-Based Solutions: Synthesis and mapping of status in the Nordics», som gir innsikt i status for forskning, politiske rammer, utfordringer og eksempler på naturbaserte løsninger i Norden.

- Vi ser fortsatt flere utfordringer, men også store muligheter, for å bruke naturbaserte løsninger til å redusere og tilpasse oss klimaendringene, beskytte naturmangfold og ivareta samfunnsbehov, sier prosjektleder Leonard Sandin.

Les mer om rapporten og prosjektet her

Hva er naturbaserte løsninger?

En av de første utfordringene i prosjektet var å finne ut av hva vi mener når vi snakker om naturbaserte løsninger på tvers av de nordiske landene.

Såkalte naturbaserte løsninger (NBS) er basert på naturens egne funksjoner, enten ved å ivareta eller restaurere økosystemer eller å imitere naturlige funksjoner. Det finnes flere definisjoner, men det grunnleggende er at de i tillegg til å hindre klimaendringer eller bidra til klimatilpasning også må ta vare på naturen og mangfoldet av arter.

For eksempel kan grønne områder og regnbed i byer, i motsetning til asfalt, absorbere regnvann og dermed hindre store oversvømmelser ved kraftige regnskyll. I tillegg gir de leveområder for ulike arter og rekreasjon for menneskene.

I Norge og Sverige bruker forvaltningen begrepet NBS i større grad og i flere sammenhenger. I de øvrige nordiske landene er det ikke like vanlig å snakke om naturbaserte løsninger enda, men alle de nordiske landene jobber aktivt med å bevare, bærekraftig forvalte og bruke, samt restaurere natur. Andre begreper for å beskrive disse løsningene er for eksempel «blågrønn infrastruktur», «restaurering» eller «økosystemtjenester».

Behov for tydelige prioriteringer

Gjennom arbeidet med rapporten har forskerne kartlagt forskningsprosjekter på naturbaserte løsninger i Norden i dag. Basert på gjennomganger av faglitteratur, rapporter og styringsdokumenter i de nordiske landene, har forskerne også formulert en rekke anbefalinger for å styrke arbeidet med naturbaserte løsninger.

Blant de viktigste tiltakene er:

  • Det er behov for tydelig politiske prioriteringer for å integrere NBS i politikk og praksis
  • Tilpasning av institusjonelle strukturer, prosedyrer og politiske virkemidler på alle styringsnivåer er avgjørende for å styrke arbeidet med å implementere NBS
  • Bedre finansieringskilder for NBS er nødvendig
  • Vi må utvikle felles standarder for NBS, samt langsiktig overvåking og bedre kost-nytte-evalueringer
  • Kunnskapsgrunnlaget i alle faser av NBS-prosjekter må styrkes.

Les mer om forskernes anbefalinger i rapporten.

Nordisk satsing

Forskerne bak prosjektet representerer en rekke nordiske land og institusjoner: NIVA i Norge, Aarhus Universitet i Danmark, Lund Universitet i Sverige, Luke i Finland og Islands Landbruksuniversitet.

Rapporten er en del av resultatene fra prosjektet S-ITUATIONsom ble ledet av NIVA og finansiert av Nordisk Ministerråd. Dette er det første av fem prosjekter i det nordiske programmet for forskning på naturbaserte løsninger.

De første resultatene fra prosjekt ble presentert allerede i november da de nordiske miljøministrene møttes i Helsinki. Prosjektleder Leonard Sandin (NINA) har også formidlet prosjektet på klimatoppmøtet COP27 i Egypt.

NIVA sammen med NINA leder også et oppfølgende prosjekt som skal oppsummere erfaringer og resultater fra åtte nordiske NBS-pilotprosjekter. Les mer om pilotene her.

Les mer om NIVAs arbeid med naturbaserte løsninger.

Bilder

Åpningen av Hovinbekken har skapt et nytt rekreasjonsområde ved Teglverksdammen i Oslo. Samtidig kan denne typen gjenåpning av bekker bidra til bedre håndtering av overvann, forbedret vannkvalitet og legge til rette for naturmangfold (foto: Isabel Seiffert-Dähn).
Rapportforside
Prosjektpartnerne i S-ITUATION
Hovinbekken i Oslo er et eksempel på naturbaserte løsninger i en by, der gamle rør er erstattet med en gjenåpnet bekk (foto: Benjamin Kupilas).

Lenker

Sist oppdatert 10.01.2023