To main content
Norsk
Publications

Tiltaksrettet overvåking av Mossesundet i henhold til vannforskriften. Overvåking for Norsk Spesialolje Kambo

Report
Year of publication
2016
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Sigurd Øxnevad, Marijana Stenrud Brkljacic, Gunhild Borgersen

Summary

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Mossesundet for Norsk Spesialolje Kambo. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet i henhold til vannforskriften og godkjent av Miljødirektoratet. Programmet er utformet på bakgrunn av bedriftens utslippskomponenter til Mossesundet. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftens utslipp påvirker vannforekomstens kjemiske og økologiske tilstand. I overvåkingen er det gjort undersøkelser av bunnfauna, og det er gjort kjemiske analyser av sedimentprøver og blåskjellprøver. Det er analysert for tungmetaller, PAH-forbindelser, fenoler, olje og perfluorerte stoffer. Det ble gjort undersøkelse av bunnfauna på to stasjoner i Mossesundet, og disse var i god økologisk tilstand. På de fire sedimentstasjonene var det overskridelser av grenseverdier for EU-prioriterte miljøgifter, for: naftalen, antracen, fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(g,h,i)perylen, nonylfenol og oktylfenol. Alle sedimentstasjonene var dermed i ikke god kjemisk tilstand. Det var også overskridelser av grenseverdier for vannregionspesifikke stoffer i sedimentene for sink, arsen, acenaftylen, pyren, benzo(a)antracen, krysen, dibenzo(ah)antracen og PAH16. Grenseverdiene for EUs prioriterte miljøgifter i blåskjell var ikke overskredet på noen av de fire stasjonene, så disse var dermed i god kjemisk tilstand. Blåskjellstasjonene hadde heller ikke overskridelser av grenseverdier for noen av de vannregionspesifikke stoffene.