Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av Mossesundet i henhold til vannforskriften. Overvåking for Norsk Spesialolje Kambo

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Marijana Stenrud Brkljacic, Gunhild Borgersen

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Mossesundet for Norsk Spesialolje Kambo. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet i henhold til vannforskriften og godkjent av Miljødirektoratet. Programmet er utformet på bakgrunn av bedriftens utslippskomponenter til Mossesundet. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftens utslipp påvirker vannforekomstens kjemiske og økologiske tilstand. I overvåkingen er det gjort undersøkelser av bunnfauna, og det er gjort kjemiske analyser av sedimentprøver og blåskjellprøver. Det er analysert for tungmetaller, PAH-forbindelser, fenoler, olje og perfluorerte stoffer. Det ble gjort undersøkelse av bunnfauna på to stasjoner i Mossesundet, og disse var i god økologisk tilstand. På de fire sedimentstasjonene var det overskridelser av grenseverdier for EU-prioriterte miljøgifter, for: naftalen, antracen, fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(g,h,i)perylen, nonylfenol og oktylfenol. Alle sedimentstasjonene var dermed i ikke god kjemisk tilstand. Det var også overskridelser av grenseverdier for vannregionspesifikke stoffer i sedimentene for sink, arsen, acenaftylen, pyren, benzo(a)antracen, krysen, dibenzo(ah)antracen og PAH16. Grenseverdiene for EUs prioriterte miljøgifter i blåskjell var ikke overskredet på noen av de fire stasjonene, så disse var dermed i god kjemisk tilstand. Blåskjellstasjonene hadde heller ikke overskridelser av grenseverdier for noen av de vannregionspesifikke stoffene.