Til hovedinnhold
English
Forside

Redegjørelse etter åpenhetsloven

NIVA har gjennomført en overordnet aktsomhetsvurdering for å identifisere mulige negative konsekvenser som virksomheten selv, leverandørkjeden eller andre forretningsforbindelser kan ha forårsaket, medvirket eller bidratt til når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

NIVA utfører arbeid innen forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning. Hovedvekten av virksomheten foregår i Norge, der partnere er omfattet av det samme lovverket. En del prosjekter utføres i partnerskap med internasjonalt anerkjente institusjoner som kjennetegnes av høy kompetanse og utdannelsesnivå. NIVAs leverandørkjede består i hovedsak av store leverandører som er representert i Norge og som dermed selv skal gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger knyttet til sin virksomhet. Like fullt skal NIVA ha et gjennomgående fokus på aktsomhetsvurderinger i tilknytning til våre aktiviteter, og i særdeleshet knyttet til samarbeid med og leveranser fra parter som ikke direkte er omfattet av det norske lovverket.

Basert på virksomhetens art, vurderer NIVA det som mindre sannsynlig at våre aktiviteter i vesentlig grad kan forårsake, medvirke eller bidra til negative konsekvenser relatert til menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Tvert imot fremmer NIVAs aktiviteter positiv samfunnsutvikling i det store bildet.

Gjennom involvering i norske myndigheters bistandsprosjekter, bidrar NIVA til bærekraftig samfunnsutvikling, blant annet gjennom kapasitetsbygging, forbedringsarbeid og kulturendring - samt potensielt positiv utvikling av regelverk og myndighetsutøvelse. Involvering i bistandsprosjekter er imidlertid et område hvor risikoen for at vårt arbeid potensielt kan bidra til brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold er noe høyere enn i tilknytning til våre øvrige aktiviteter. Kompetansebygging er ofte et delformål i bistandsprosjektene, og lokal arbeidskraft kan derfor involveres på flere nivåer i prosjektene. Ved for eksempel prøvetaking i felt eller laboratoriearbeid er HMS-opplæring iht. til norsk standard en del av NIVAs bidrag. Dette kan være krevende hvis arbeidsmiljølovgivningen og arbeidsforhold lokalt ikke samsvarer med dette eller er i henhold til internasjonalt anerkjente krav.

Risikovurderinger med fokus på menneskerettigheter og arbeidsforhold skal alltid utføres på prosjektnivå når NIVA deltar i bistandsprosjekter. Dette er instituttets aller viktigste virkemiddel for å identifisere og implementere tiltak som kan forebygge negativ påvirkning og bidra til forbedring i de områdene vi går inn i.

 

Oslo, 23.04.24