Til hovedinnhold
English
Person med håv i en bekk.
Forside

NIVAs strategi mot 2030

Forskning for en bærekraftig framtid. 

Publisert:

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Klima og miljø er, sammen med økonomi og sosiale forhold, hoveddimensjonene i FNs bærekraftsmål. Rent vann, redusert forurensning, sunne økosystemer, robust biologisk mangfold, miljøvennlig urbanisering, bærekraftig næringsutvikling og bruk av hav og marine ressurser er alle viktige aspekter av bærekraftsmålene som NIVA bidrar til å nå.

NIVAs visjon er forskning for en bærekraftig framtid

Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider vi med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. Vi er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. Vi arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise.

I NIVA er vi opptatt av at vår forskning og rådgivning holder høy kvalitet, er relevant og tas i bruk, både nasjonalt og internasjonalt. Vi legger vekt på at NIVA utvikles i samspill med dyktige medarbeidere i et godt og stimulerende arbeidsmiljø. Vi er tilpasningsdyktige, endringsvillige, tar i bruk nye metoder og nye former for samarbeid. 

NIVAs verdier er integritet, relevans, kvalitet og samspill

Våre verdier danner grunnlaget for vår organisasjonskultur og hjelper oss til å være tydelige og ta gode beslutninger.

Integritet

Vi skal opptre etisk og redelig i vår forskning og rådgivning. Vi skal være uavhengige og upartiske, og vår virksomhet bygger på forskningsbasert fagkunnskap.

Relevans

NIVAs forskning og rådgiving skal bidra til å løse samfunns- og miljøutfordringer. Vi skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for grønn omstilling gjennom forskning og innovative løsninger, og den utvikling som skal til for å nå bærekraftsmålene.

Kvalitet

Høy kvalitet skal være en fellesnevner i NIVAs arbeid. Vår forskning skal holde et høyt internasjonalt nivå. Våre artikler, rapporter, dataleveranser og rådgivning skal være av høy kvalitet.

Samspill

Vi skal ha godt samspill med oppdragsgivere, samarbeidspartnere, kollegaer og samfunnet for øvrig, og dele kompetanse og ideer. Vi skal arbeide tverrfaglig og samarbeide med andre aktører for å øke kunnskapen om løsningene på samfunnets miljøutfordringer.

NIVAs kunnskap tas i bruk

Kunnskap må danne grunnlaget for bærekraftig utvikling. Vår kunnskap om samfunnets utfordringer og oppdragsgivernes behov er avgjørende for at vår forskning og rådgivning er relevant og kan bidra til å finne løsninger på klima- og miljøutfordringer. Vi har som mål at  vår kunnskap skal tas i bruk i samfunnet og av våre oppdragsgivere.

Relevans er en forutsetning for at kunnskapen vår skal tas i bruk og viktig som grunnlag for grønn omstilling av samfunn og næringsliv. I nært samarbeid med våre oppdragsgivere skal vi sørge for at vi forstår deres behov, slik at vi kan bidra med vår kunnskap til en bærekraftig utvikling, politikkutforming og verdiskaping.

Vi skal utføre forskning, rådgivning og kunnskapssammenstillinger som grunnlag for en helhetlig økosystembasert tilnærming.

Internasjonalt arbeid er en forutsetning for god kvalitet i forskningen, og for å nå bærekraftsmålene. Vi skal styrke vår posisjon i Europa ytterligere gjennom økt deltagelse i EUs forskningsprogrammer. Vi skal fortsette å være en viktig bidragsyter til Norges miljøsamarbeid og forskning i lav- og mellominntektsland, og støtte opp om arbeidet  med globale miljøavtaler.

Samarbeid er avgjørende for å sikre at NIVA er rustet til å møte utfordringene i fremtidens instituttsektor. Godt samarbeid internt mellom medarbeidere, seksjoner og regionavdelinger blir viktig. Vi skal utnytte synergiene med Akvaplanniva og våre andre datterselskaper, og vi skal utvikle strategisk og forpliktende samarbeid med andre institutter. De store samfunnsutfordringene Norge og verden står overfor krever tverrfaglige og nye bærekraftige løsninger. Vi skal styrke samarbeidet med våre offentlig og private oppdragsgivere, med universiteter og andre kunnskapsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.  

Synlighet er også en forutsetning for at vår kunnskap tas i bruk. NIVA vil i fremtiden ha større fokus på medier og kommunikasjon, slik at relevant kunnskap når ut til relevante brukergrupper. Vår kunnskap må skrives på et språk som brukerne kan forstå, og informasjonen publiseres i kommunikasjonskanaler som er tilpasset våre brukere. Vi skal styrke synligheten både av NIVAs bredde og vår unike spisskompetanse. Noen områder hvor NIVAs kunnskap bør synliggjøres bedre, er vår brede marine forskning, ferskvannets betydning for mennesker og natur, biologisk mangfold og NIVAs brede arktiske kompetanse. 

NIVA bidrar til grønn omstilling

Grønn omstilling krever kunnskap og høy kompetanse. I Norge er vann den viktigste ressursen til energi, og vårt landbruk, skogbruk og havbruk står for en stor andel av norsk verdiskapning. Det blir viktig å sikre at en grønn omstilling tar hensyn til naturens tålegrenser.

Vi skal bruke vår ekspertise og utvide vår kompetanse og tjenester, og styrke interaksjon og samarbeid med næringsliv, offentlig forvaltning og andre kunnskapsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Akvakultur og havbruk er av stor økonomisk betydning for Norge, og har en viktig rolle i global matproduksjon med et stort potensial for videre vekst, forutsatt at næringens bærekraft styrkes. Sirkulær økonomi, god fiskevelferd, ny teknologi og nye arter er viktige stikkord i utvikling av næringen. Dyrking av mikro- og makroalger og andre lavtrofiske arter øker i omfang, og NIVA bidrar både på dyrking og ikke minst på å sikre god forvaltning av disse nye oppdrettsartene. NIVA og datterselskapene Akvaplan-niva og NIVA Chile har solid kunnskap og omfattende aktivitet innen feltet. Dette skal videreutvikles og synliggjøres ytterligere.  

Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser, som blant annet tang og tare, kan bli blå vekstnæringer som bidrar til grønn omstilling. NIVA har betydelig kunnskap om disse ressursene og skal være en ledende kunnskapsleverandør for både næring og offentlig forvaltning.

Bærekraftig næringsutvikling krever kunnskap om løsninger som reduserer miljøbelastninger. Vi skal anvende vår kompetanse og støtte næringer i deres arbeid med styrket bærekraft. NIVA skal være en ettertraktet kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for næringsliv, og arbeide for en bærekraftig miljøvennlig utvikling og omstilling til sirkulær økonomi.

Lavutslippssamfunnet krever store endringer og betydelige tiltak innen alle sektorer. NIVA har mye kompetanse som samfunnet trenger i denne omstillingsprosessen. Vi må finne våre nisjer og utnytte vår kompetanse på nye måter, i nye problemstillinger og i samarbeid med andre bransjer enn de vi tradisjonelt har jobbet med. Vi ønsker å styrke innsatsen blant annet innenfor fornybar energi og matproduksjon.  

Bilde av akvakultur.

Naturbaserte løsninger vil, sammen med rehabilitering og restaurering av økosystemer og økosystemtjenester, bli stadig viktigere for å redusere effektene av klimaendringer, bidra til karbonlagring, styrke biologisk mangfold og som tiltak mot forurensning. NIVA skal anvende og styrke vår kompetanse for å utvikle nye og flere naturbaserte løsninger.  

Bærekraftig samfunnsinfrastruktur som fungerer godt, og som påvirker omgivelsene minst mulig negativt, er av stor betydning for den pågående urbaniseringen og det økte behovet for transport og kommunikasjon. NIVAs kompetanse innen vann, forurensning, biologi og forvaltning er viktige brikker i utviklingen av et kunnskapsgrunnlag for helhetlig bærekraftig samfunnsinfrastruktur. 

Klimatilpasninger blir en stadig viktigere del av samfunnsplanlegging i Norge og globalt. NIVA har solid kunnskap om effektene av klimaendring på biologisk mangfold og miljø, samt samfunnsstrategier for å imøtegå disse utfordringene. Denne kunnskapen skal utvikles og utnyttes i forskning og rådgivning på klimatilpasning.

Relevant og legitim miljøforvaltning er nødvendig for å skape bærekraftige samfunn. Dagens utfordringer er komplekse da de ofte involverer en rekke aktører med ulike interesser. NIVA har kompetanse på hvordan menneske, kultur og natur påvirker hverandre, og hvilke verdier, perspektiver og kunnskap som speiles i miljøpolitikk, regulering og forvaltning. Kunnskap om disse sammenhengene er viktig for helhetlig vann- og miljøforvaltning.

NIVA bidrar til løsninger på lokale, nasjonale og globale miljøutfordringer

Helt siden opprettelsen av NIVA har vi arbeidet med å utvikle kunnskapsgrunnlag for å løse miljøutfordringer. Dagens miljøutfordringer er ofte sammensatte og løsningene mer komplekse enn tidligere, og endringer i klima og natur henger nøye sammen. Vi må bruke kunnskapen vår på nye måter for å bidra til å løse de store utfordringene. Samarbeid på tvers av NIVA, og med andre fagmiljøer, offentlig forvaltning, næringsliv og andre brukere blir avgjørende. Vår kunnskap skal være viktig grunnlag for utvikling av politikk og tiltak. 

IMG_1268.jpg
 

Miljøovervåking er det viktigste verktøyet vi har for å registrere endringer i naturen over tid og rom, og danner et viktig grunnlag for økosystembasert forvaltning. Lange dataserier over større geo- grafiske områder, samt datasynteser, gjør at vi kan skille naturlige endringer og normale variasjoner fra menneskeskapte endringer.

NIVA skal bruke nye og innovative metoder og teknologi for å forstå hvordan de naturlige økosystemene fungerer, og hvordan mennesker påvirker disse. Overvåking må være overgripende og integrere miljøutfordringene, slik at man kan vurdere den samlede belastningen som et økosystem er eller vil bli utsatt for.  
 

Tiltak mot forurensning og forsøpling er fortsatt sentralt for en bærekraftig samfunnsutvikling. Akvatiske ressurser, mennesker i lokalsamfunn og biologisk mangfold verden over er stadig under press fra både velkjente og nye typer forurensninger. NIVA skal bygge på vår sterke tradisjon innen forurensningsforskning, og bidra med kunnskap til å finne helhetlige teknologiske, biologiske og regulatoriske løsninger.

kråkeboller.jpg
 

Å bevare biologisk mangfold er en av de store globale utfordringene både for miljø og mennesker. Det internasjonale naturpanelet (IPBES) påpeker at tapet av naturmangfold akselererer, stadig flere arter er truet av utryddelse og arealer med uberørt natur reduseres kontinuerlig. NIVA har solid kunnskap om akvatisk biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester, og dette er avgjørende forskningsområder for en bærekraftig fremtid.

Klimaendringer er blant verdens største utfordringer. Ifølge FNs klimapanel (IPCC) må globale klimagassutslipp nesten halveres innen 2030 og være netto null i 2050 for å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C. Flere økosystem og samfunn vil gjennomgå storstilte endringer allerede ved 1,5°C.

NIVA skal styrke kunnskapsgrunnlaget samfunn og næringsliv trenger for å forstå effekter av klimaendringene på natur og samfunn og finne gode tiltak.  

NIVAs forskning og rådgivning holder høyt internasjonalt nivå

Høy kvalitet skal være et kjennetegn ved NIVAs arbeid. Vår forskning skal være nytenkende og holde et høyt internasjonalt nivå. Vi skal publisere forskningen vår i internasjonalt anerkjente tidsskrifter og på konferanser. Våre rapporter, dataleveranser og rådgivning skal være av høy kvalitet. 

Internasjonal publisering i fagfellevurderte tids- skrifter er en forutsetning for å være et forskningsinstitutt på høyt internasjonalt nivå. Vi skal øke antallet publikasjoner, øke antallet publikasjoner i de beste tidsskriftene og publisere i tidsskrifter med åpen tilgang.

Dyktige forskere med gode vilkår til å drive forskning er nøkkelen til kvalitet. NIVA skal legge til rette for at våre forskere kan skrive gode publikasjoner og forskningssøknader. Fremragende forskning som karrierevei skal videreutvikles.

Uavhengig forskningsbasert rådgivning skal være et kjennetegn ved NIVA. Oppdragsgivere som velger å bruke NIVA til utredninger og rådgiving skal være trygge på at leveransene er upartiske, holder høy kvalitet og svarer på oppgaven.

NIVA er en attraktiv samarbeidspartner i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Vi skal være synlige på den europeiske forskningsarenaen og en aktiv partner i prosjekter finansiert av det norske forskningssystemet samt EUs rammeprogram og europeiske partnerskap. 

NIVA er en konkurransedyktig og fleksibel organisasjon

NIVA skal aktivt tilpasse sin organisasjon til endringer i rammevilkår, markedsmuligheter, teknologi og kunnskap. Organisering, administrasjon og støttesystemer skal tilrettelegge for en effektiv kjernevirksomhet med høy kvalitet i alle prosesser.

Organisasjonsutvikling skal styrke intern og ekstern samhandling. Vi skal utnytte den faglige bredden i NIVA bedre ved å arbeide mer helhetlig og på tvers av tradisjonelle faggrenser. Helheten skal være mer enn summen av delene. Kulturen skal være åpen for evalueringer og endringer slik at vi utvikler og tilpasser organisasjon og arbeidsmåter ved nye behov i samfunnet. Gode prosesser skal understøtte målrettet rekruttering.

Drifts- og støttefunksjoner skal gi grunnlag for kvalitet, effektivitet og gode beslutninger i hele organisasjonen. Tjenester og kapasitet skal utvikles strategisk i nært samarbeid med instituttpartnere og eksterne leverandører.

Velfungerende prosjektprosesser skal sikre effektiv samhandling og god kvalitet i prosjektarbeidet. Ved økt samarbeid på tvers av tradisjonelle faggrenser er det viktig med felles terminologi og prosessforståelse. Den interne kompetansen knyttet til prosjektledelse og prosjektarbeid skal styrkes.

Personer i jobb på havet.

Digital teknologi og «data science» skal utnyttes som endringsverktøy i NIVAs forskning, utvikling av nye tjenester og effektivisering av administrative støttesystemer. Gode systemer for digital håndtering, lagring og deling av miljødata er essensielt for NIVAs arbeid.

Forskningsinfrastrukturen skal tilrettelegges og utvikles med tanke på NIVAs fremtidige muligheter og behov knyttet til feltarbeid, eksperimentfasiliteter, laboratorier og datainnhenting fra nye sensorplattformer. «State-of-the-art» forsknings-infrastruktur er nødvendig for å kunne utføre forskning av høy kvalitet, og NIVA vil prioritere god og relevant infrastruktur til biologisk, kjemisk og fysisk forskning marint og i ferskvann.

Lokaler og lokalisering skal være godt egnet til å ivareta organisasjonens faglige, tekniske og arealmessige behov og sikre et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. NIVAs regionavdelinger er viktige virkemidler for å fange opp markedsmuligheter i regionene.

Miljøeffekter av virksomheten, både positive og negative, skal synliggjøres. Negative miljø-påvirkninger skal minimeres med vektlegging av reisevirksomhet, prosjektarbeid, drift av bygg, avfallshåndtering og innkjøp.

NIVA har et godt og utviklende arbeidsmiljø

Medarbeiderne skal være stolte av å jobbe i NIVA fordi vi bidrar til et bærekraftig samfunn og leverer fremragende prestasjoner.  For å lykkes i dette må vi tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere og unik kompetanse.

NIVA er en attraktiv arbeidsplass fordi vårt bidrag og samfunnsansvar gir mening og motivasjon. Dette er grunnleggende forutsetninger for at våre medarbeidere skal utvikle seg og bli hos oss.

Vi skal arbeide godt sammen og bidra til trivsel. Vi skal skape arenaer for idéutveksling og kunnskapsdeling, sosialt samvær og hygge, samt fremme et balansert forhold mellom arbeid og fritid.

NIVAs ledere skal være gode rollemodeller, støttende, tydelige og inkluderende. Vi vektlegger deres ansvar og betydning for å skape et stimulerende og utviklende arbeidsmiljø. En leder i NIVA skal se hver enkelt medarbeider, være samlende for sin gruppe og fungere som en brobygger på tvers av organisatoriske grenser.

Godt medarbeiderskap i NIVA innebærer stor grad av frihet, selvstendighet, samarbeid og ansvar.  Vi skal bruke, utvikle og dele vår kompetanse og erfaring, samt fleksibelt tilpasse oss endringer og behov i samfunnet og i organisasjonen.

NIVA har et arbeidsmiljø som er preget av respekt og likeverd. Vi likebehandler med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, religion og etnisk og kulturell bakgrunn, og andre vesentlige forhold ved en person. 

Sist oppdatert