Til hovedinnhold
English
Bilde av dykker to menn med NIVA-klær og vann i bakgrunnen

Miljøovervåking

Et godt vannmiljø i vassdrag, fjorder og kystområder er viktig for oss, men miljøet i vannet er utsatt for mange menneskelige påvirkninger. Derfor er det så viktig at vi driver miljøovervåking.

NIVAs miljøovervåking

Å beskytte, men samtidig bruke vannmiljøet på en bærekraftig måte er selve hovedformålet med EUs vanndirektiv. Det betyr at vi må følge med på tilstanden i vannmiljøet, forebygge for å unngå negativ påvirkning, og iverksette miljøtiltak for å rydde opp eller restaurere der tilstanden ikke er god. 

Omfattende innsikt i vannets miljøtilstand er en suksessfaktor for godt vannmiljø i vassdrag, fjorder og kystområder. En helhetlig, økosystembasert forvaltning fra fjell til fjord krever kunnskap. Miljøovervåking gir informasjon om hvordan det står til og danner grunnlaget for å vurdere hva som bør gjøres. Miljøovervåking kan avdekke effekter av for eksempel overgjødsling, miljøgifter, mikroplast, sur nedbør, fysiske inngrep og klimaendringer. 

NIVA overvåker hav- og kystområder, elver og innsjøer, blant annet gjennom store nasjonale programmer på oppdrag for Miljødirektoratet, men også lokalt for bl.a. kommuner, vannområder og industrivirksomheter. Vi følger med på økosystemenes tilstand, endringer i vannkjemi og biologiske kvalitetselementer og miljøgiftnivåer. 

Metodene vi bruker for å samle inn prøver, analysere, tolke og rapportere resultatene er sammenlignbare i tid og rom. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å forbedre og effektivisere metodene og måten vi rapporterer og formidler resultatene på. 

Dette bidrar NIVA med 

  • Miljøovervåkning av vannkvalitet og fastsetning av økologisk og kjemisk tilstand ihht. Vannforskriften 
  • Overvåking av endringer i vannmiljøet som skyldes klimaendringer 
  • Vurdering av konsekvenser av klimaendring og anbefaling av tiltak 
  • Miljøovervåking av klimarelaterte effekter av økt CO2, økt temperatur, endret nedbørsmengde og ekstremvær. 
  • Simulering av fremtidige klimaeffekter ved hjelp av modeller 
  • Utvikling av ny teknologi for å overvåke konsekvensene av økt CO2 i havet 
  • Modellering av utslipp, transport og spredning av partikler, miljøgifter og næringssalter i vassdrag og sjø 
  • Stedsspesifikke miljørisikovurderinger av forurensning 
  • Renseløsninger og løsninger for restaurering og opprydding, f.eks. av forurenset sjøbunn 

Hvorfor jobber NIVA med miljøovervåking? 

Miljøovervåking gir datagrunnlag for miljøforskning og mulighet for å oppdage og forebygge miljøproblemer. Dette er nødvendig for å kunne utvikle, evaluere og følge opp mål, tiltak og virkemidler i miljøvernpolitikken. 

Se relaterte publikasjoner til: Miljøovervåkning