Til hovedinnhold
English

Ailbhe Lisette Macken

Forskningsleder
E-postadresse
ailbhe.lisette.macken@niva.no
Telefonnummer
+47 982 15 472
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Oseanografi

Profil

Ailbhe Macken er forskningsleder innen oseanografi. Hun har over 20 års erfaring med å jobbe og forske innen økotoksikologi, miljøvitenskap og overvåkning. Hennes ekspertise og erfaring inkluderer marin biologisk effektovervåking og anvendelse av effektrettet analyse og toksisitetsidentifikasjonsevaluering i marine farvann og sedimenter, utvikling og bruk av in vivo og in vitro bioassays, nano og regulatorisk økotoksikologi (GLP) og risikovurdering . Hun har erfaring med alle aspekter av økotoksisitetstesting av virvelløse dyr og vannlevende organismer, inkludert farevurdering av miljøblandinger og enkeltstoffer for produktregistrering. Hun har erfaring med økotoksikologisk testing av "vanskelige" stoffer (f.eks. tungt løselige, flyktige og ustabile) og har god arbeidskunnskap om regulatorisk lovgivning (f.eks. REACH, GHS og EMEA) og i marine og miljødirektiver og -lovgivning (f.eks. WFD, EUs havstrategidirektiv). Siden 2015 har Ailbhe vært GLP-nestleder i tillegg til rollen som studiedirektør og testpersonell. Hun er leder for arbeidsgruppen for økotoksikologi i Norman Network-gruppen for skjebne og virkningen av ENM-er i vannmiljøet (slam, jord, sediment, sigevann), og har deltatt som medlem av EUs ekspertrådgivningsgruppe for endokrine sykdommer. forstyrrende stoffer. I tillegg er hun norsk representant i OECD Validation Management Group for Ecotoxicology. Dr Macken er aktivt involvert i flere EU- og nasjonalt finansierte prosjekter, (f.eks. NFR ANTIVENOM - Prosjektleder), og er involvert i veiledning av masterstudenter, PhD-studenter og PostDocs. Ailbhe er mye publisert innen marin vitenskap og økotoksikologi og har vært en invitert foredragsholder på mange internasjonale konferanser.