Til hovedinnhold
English

Vi foretar forskning for å fremme vår forståelse av tidligere, nåværende og fremtidige hav, noe som er avgjørende for å avdekke hvordan klimaendringer og andre menneskeskapte prosesser påvirker havet og marine økosystemer. 

Vi undersøker grunnleggende forskningsspørsmål knyttet til hav- og økosystemfunksjoner, samt anvendte forskningstemaer mot bærekraftig utvikling av den blågrønne økonomien. Vår hav- og kystforskning og -overvåking utføres ved hjelp av tradisjonelle forskningstokt, supplert med nye havobservasjonsplattformer og sensorer. Vi bruker også et bredt utvalg av fysisk-biogeokjemiske modeller på relevante tidsmessige og romlige skalaer. 

Vår ekspertise inkluderer, men er ikke begrenset til, havobservasjon, sensor- og teknologiutvikling, fjernmåling, overvåking av eutrofiering og vannkvalitet, planteplanktons biologiske mangfold, skadelig algeoppblomstring, næringssirkulering og tilgjengelighet, næringsnettdynamikk, klimaendringer og havforsuring, land-hav-interaksjoner og havkunnskap.