Til hovedinnhold
English
Bilde av kvinne som holder på med en installasjon.
Forside

Ferrybox

NIVAs FerryBox-system for innsamling, analyse og presentasjon av oseanografi og vannkvalitetsdata benytter data fra sensorer montert ombord i rutegående skip for miljøovervåkning. Dette automatiske overvåkingssystemet er utviklet av NIVA, med støtte fra nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Nøkkelforskere
Andrew Luke King

Ferrybox-systemet måler som standard hvert minutt temperatur, saltinnhold, oksygen, klorofyll-a fluorescens og turbiditet på fire til syv meters dyp langs skipets faste rute. Dette tilsvarer en måling ca. hver 500 meter. Skipene har også muligheter for automatisk prøvetagning av vannprøver for videre analyse i laboratoriet. Noen av skipene har også avansert utstyr for måling av blågrønne alger, havforsuring (pH og pCO2) og sensorer på dekk for meteorologiske målinger og måling av sol-innstråling og refleksjon fra havflaten. Dataene fra flere av skipene overføres til NIVA i sanntid.

Informasjonen og data fra Ferrybox blir brukt i en rekke nasjonale og internasjonale forsknings- og overvåkingsprosjekter. Det nasjonale nettverket inngår i et Europeisk nettverk av Ferrybox-systemer, og videre utvikling av slike måleplattformer og nye sensorer foregår gjennom EU-prosjektet Jerico og utvikling av bio-sensorer gjennom EU prosjektet MariaBOX.

Norsk Romsenter og den europeiske romorganisasjonen (ESA) bruker dataene fra FerryBox til å kvalitetssikre satellittdata. Informasjonen brukes også av Miljødirektoratet og Mattilsynet i overvåkning av norske kystfarvann. Også internasjonale organisasjoner som EUs Horizon 2020-prosjekter JERICO og INTAROS benytter FerryBox-data. 

NIVA leverer i tillegg løsninger for en rekke andre overvåkningsformål.