26,9 millioner til utnyttelse av tilgjengelige skip i Norge til marin og atmosfærisk forskning

Forskningsrådet tildeler det NIVA-ledede prosjektet innen forskningsinfrastruktur, NorSOOP, nesten 27 millioner kroner i perioden 2018-2024. NorSOOP skal styrke forskning på og observasjoner av de marine og atmosfæriske miljøene, i tillegg til å bidra til å finne bedre løsninger for å observere og håndtere menneskelig påvirkning på verdens hav.

Verdens hav utgjør omtrent ¾ av jordas overflate og produserer omtrent halvparten av oksygenet som vi puster inn. Verdens hav er også viktig for produksjon av mat for mennesker fra både villfisk og fisk fra oppdrettsnæringen, de har en sterk påvirkning på vær og klima, og påvirker vår helse, trivsel og velferd.

NorSOOP (Norwegian Ships of Opportunity Program) er en ny nasjonal infrastruktur etablert av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Havforskningsinstituttet (HI), Akvaplan-niva (Apn), og Meteorologisk institutt (met.no), som benytter tilgjengelige skip slik som f.eks. kontainer-skip, ferjer, og cruisebåter til vitenskapelige målinger og observasjoner.  NorSOOP har som formål å styrke forskning på de marine og atmosfæriske miljøene og å bidra til å finne bedre løsninger for å observere og håndtere menneskelig påvirkning på verdens hav. NorSOOP omfatter skip som opererer kontinuerlig i Nordsjøen, Norskehavet (inkludert kysten og fjorder i Norge), og Barentshavet i Arktis. På hvert skip vil det installeres state-of-the-art av dagens sensorer som måler det marine og atmosfæriske miljøet, samt prøvetakere for å studere både fysiske, kjemiske, og biologiske prosesser i norske farvann. Noen av skipene vil også ha muligheter for laboratorium ombord for avanserte målinger og eksperimenter.

Videre lesning: Ferrybox - ships of opportunity

Sist oppdatert 02.08.2018