Til hovedinnhold
English

Naturmangfold

En bærekraftig framtid er avhengig av naturmangfold – et mangfold som er under kraftig press. Likevel finnes det håp. 

Definisjonen på naturmangfold er alle de ulike variasjonene av liv som finnes i naturen. Skal vi oppnå robuste og bærekraftige økosystemer, er vi helt avhengige av dette mangfoldet, da det er en indikator på hvordan det står til med naturen. Dessverre er tapet av naturmangfold i dag stort – og det akselererer. 

Økosystemene i elver, innsjøer og kystvann – ofte omtalt som blå infrastruktur – er blant verdens mest artsrike økosystemer. De bidrar med mat, vann og gir oss rekreasjonsmuligheter, samt beskytter mot effekter av klimaendringer. For eksempel lagrer havet enorme mengder karbon, mens innsjøer reduserer effekten av flom og storm. Men presset øker på akvatiske økosystemer. 

Skal vi klare å oppfylle FNs bærekraftsmål, kravene i Vannforskriften og FNs konvensjon om biologisk mangfold, må vi ha en helhetlig tilnærming: Vi må forvalte de akvatiske økosystemene slik at vi forbedrer tilstanden i økosystemene og dermed også sikrer deres naturlige biologiske mangfold. Reduksjon av forurensning og fysiske inngrep, restaurering av naturlige grønne kantsoner, samt opprettelse av verneområder i elver, innsjøer og kystvann er viktige deler av en slik forvaltning. 

Dette kan NIVA bidra med 

NIVAs fokusområde er vannmiljøet vårt – både ferskvann og hav – og vi tilbyr en rekke tjenester for å fremme naturmangfold. 

Vi kan identifisere alle arter av planteplankton, vannplanter, fastsittende alger, sjøgress og bunndyr i alle akvatiske økosystemer. 

Vi tilbyr klassifisering av miljøtilstand, vi kan utvikle og teste klassifikasjonssystem og biologiske indikatorer, og vi kan modellere utbredelse av naturtyper og nøkkelarter i elver, innsjøer og kystområder. 

Vi utvikler analysemetoder og feltmetodikk for kartlegging av biologisk mangfold, inkludert overvåking av effekter av klimaendringer og konsekvenser av forurensning. Denne metodikken spenner vidt fra tradisjonelle metoder til moderne metoder inkludert fjernmåling, kunstig intelligens og e-DNA, samt sammenligning av de forskjellige metodene. 

Vi utarbeider handlingsplaner for sårbare naturtyper og tiltaksplaner for å rehabilitere forurensede og modifiserte vannmiljøer. 

Vil du vite mer om disse og andre tjenester, er det bare å ta kontakt. 

Hvorfor jobber NIVA med naturmangfold? 

I takt med klima- og miljøendringene må de akvatiske økosystemene bli forvaltet i samsvar med bærekraftige prinsipper. NIVA har identifisert akvatisk biodiversitet og økosystemforståelse som et avgjørende forskningsområde for en bærekraftig framtid. 

Se relaterte publikasjoner til: Naturmangfold