Til hovedinnhold
English
Bilde av dykker som jobber med tareskog

Naturrestaurering

Skal vi klare å oppnå en sunn og bærekraftig klode, må vi reparere i tillegg til å bevare. Naturrestaurering er en viktig del. 

Restaurering av ødelagt natur

Når vi mennesker bygger veier og hus, dyrker mat eller utvinner mineraler, har det ofte en negativ effekt på naturen. FNs naturpanel anslår at 75 prosent av verdens landareal og 20 prosent av alle arter er under veldig sterkt press. Det betyr at vi ikke bare må bevare det vi har igjen, vi må også restaurere den naturen som er ødelagt – og forebygge nye ødeleggelser. 

Klarer vi å gjenopprette økosystemene, vil de bidra til å dempe effekten av flommer, rense vann, lagre karbon og stå imot klimaendringer. 

2021-2030 er erklært som FNs tiår for økosystemrestaurering, en global innsats for å beskytte og gjenopprette ødelagte økosystemer verden over. Det er en anerkjennelse av de avgjørende rollene økosystemer spiller i å opprettholde livet på jorden.

Det finnes flere måter å restaurere natur på. Vi kan gjenopprette habitater eller skape nye leveområder for arter som har mistet sitt habitat. I forbindelse med en utbygging handler avbøtende tiltak om å gjøre mest mulig for å unngå at et område blir ødelagt. Alternativt kan en utbygger kompensere for en ødeleggelse ved å gjenopprette et tilsvarende område et annet sted.

Vår ekspertise innen naturrestaurering

 

  • Restaurering av ferskvannsøkosystemer og marine økosystemer 
  • Akvatisk biodiversitet 
  • Effekter av kombinerte påvirkningstyper på ferskvanns- og marine økosystemer 
  • Overvåking og utvikling av indikatorer (Vannrammedirektivet) 
  • Kobling mellom elv og riparisk sone (overgangen mellom vannløp og land) 
  • Eksperimentelt arbeid med mesokosmer (store testsystemer) 

Hvorfor jobber NIVA med naturrestaurering?

Rehabilitering og restaurering av økosystemer og økosystemtjenester vil, sammen med såkalt naturbaserte løsninger bli stadig viktigere for å redusere effektene av klimaendringer, bidra til karbonlagring, styrke biologisk mangfold og som tiltak mot forurensning. 

NIVA skal anvende og styrke vår kompetanse på å utvikle nye og flere naturbaserte løsninger. Vi har solid kunnskap om akvatisk biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester, og dette er avgjørende forskningsområder for en bærekraftig fremtid. 

Ta kontakt med oss om du vil vite mer om naturrestaurering. 

Se relaterte publikasjoner til: Naturrestaurering