Til hovedinnhold
English
Person med NIVA-jakke ser utover havet

Vann- og samfunnsutfordringer

Stabil tilgang på rent vann og friske hav er grunnleggende for alt liv på jorda. En tilgang vi ikke kan ta for gitt. Tverrfaglig kunnskap er en nøkkel. 

Bærekraftig styring og forvaltning av våre hav og vårt ferskvann er en av vår tids store, komplekse oppgaver. For vannressursene blir påvirket av en rekke faktorer. Blant disse er klimaendringene, med ekstrem nedbør og tilsvarende tørke, som begge gir problemer i hver sin ende av skalaen på ferskvannsiden, og oppvarmingen og forsuringen av havene. 

En annen faktor er urbaniseringen, som fører til økt press på byenes infrastruktur. Så har vi veksten i verdens befolkning. Ifølge FNs beregninger når vi toppen i 2080, med 10,4 milliarder mennesker på jorda. Alle disse vil trenge tilgang på rent vann. I tillegg betyr forventninger om høyere levestandard, voksende industri og et intensivert jordbruk at vi har behov for mer vann. 

Målet til EUs vanndirektiv er bærekraftig bruk av vannressursene. Tilsvarende mål finnes for havet, gjennom havforvaltningsplaner og på EU nivå gjennom Havstrategidirektivet. For å nå disse målene, må vi innta et sosio-økologisk perspektiv og analysere økosystemenes helse i en samfunnsmessig sammenheng: Hvordan påvirker våre økonomiske, politiske, teknologiske og kulturelle aspekter økosystemene? Og motsatt: Hvilken effekt har disse økosystemene på menneskers utvikling og velferd? 

Slik kunnskap er viktig for å utvikle helhetlige løsninger på vann- og samfunnsrelaterte utfordringer i Norge – og i resten av verden. 

Dette kan NIVA bidra med 

Vann- og havmiljøforvaltningen legger føringer for velfungerende og bærekraftige samfunn, gjennom regler og institusjoner som regulerer hvordan vann- og havmiljøet blir brukt, forvaltet og vernet. 

NIVA har eksperter innen ulike fagområder som jobber med å forstå konsekvensene av ulike forvaltningsregimer og som ser på hvordan forvaltning, beslutningstaking og kunnskapsproduksjon på miljøfeltet henger sammen. 

Vi har ekspertise innen miljøøkonomi og verdsetting av økosystemtjenester; miljørett, policy- og forvaltningsanalyse; sosio-økologiske analyser av økosystemers helse; avbøting av og tilpasning til klimaendringer; deltagelse, involvering og ansvarlig forskning og innovasjon . 

Ta kontakt om du vil vite mer om det vi tilbyr på området. 

Hvorfor jobber NIVA med vann- og samfunnsutfordringer? 

Dagens miljø- og vannutfordringer er komplekse og krever tverrfaglig forskning og løsninger. I tillegg til naturfaglig og teknologisk kompetanse, har NIVA forskere som jobber i grensesnittet mellom miljø og samfunn. Vi vet hvordan menneske, kultur og natur påvirker hverandre, og hvilke verdier, perspektiver og kunnskap som speiles i miljøpolitikk, regulering og forvaltning.  Dette er kunnskap som er viktig å ha i den videre politikkutviklingen innenfor vann- og samfunnsområdet. 

Se relaterte publikasjoner til: Vann- og samfunnsutfordringer