Til hovedinnhold
English

Kompleksiteten i miljø-, hav- og vannforvaltningen gjør at involvering av ulike aktører, og samfunnet for øvrig, er påkrevd for å frambringe legitim og relevant forskning, politikk og beslutningstaking. Samproduksjon og samskaping av kunnskap og løsninger er viktig for å håndtere denne kompleksiteten.  

Gjennom samfunnsfaglige tilnærminger bidrar Seksjon for vann og samfunn med kunnskap som er relevant for en rekke vann-, miljø- og samfunnsrelaterte utfordringer i Norge og internasjonalt.  Seksjonen har forskere som er aktive i forskning på vann- og miljøforvaltning, forvaltning av kystsoner og havområder, naturbaserte løsninger, økosystemtjenester, systemdynamikk, og klimatilpasning. 

Seksjonen er bredt sammensatt av forskere med ekspertise innen miljøforvaltning, miljørett, miljøøkonomi, planlegging, politisk økologi, systemanalyse, og deltagelse. 

Seksjonens ansatte er stasjonert i Oslo, Grimstad, Tromsø, Bergen og København.