Til hovedinnhold
English
Bilde av fjord med fjell og stille vann.

Helhetlig miljøforvaltning

En helhetlig, økosystembasert miljøforvaltning krever kunnskap fra og samarbeid mellom et bredt spekter av eksperter. 

Naturen, både til lands og til vanns, blir påvirket av klimaendringer og andre globale utfordringer. Det er komplekse koblinger mellom de mange økosystemene. Skjer det noe i ett miljø, kan det påvirke et annet. I jakten på kunnskap og løsninger må vi ta hensyn til denne sammenhengen. 

Begrepet økosystembasert forvaltning dukket opp på 1980-tallet, og var en motvekt til den fragmenterte, spesialiserte og sektorbaserte forvaltningen. En mer helhetlig tilnærming er det som karakteriserer den økosystembaserte modellen. Hovedmålet er å bevare økosystemenes struktur og funksjon. 

Vannforvaltningen, som er lagt opp etter EUs vanndirektiv, og havforvaltningen baserer seg på en økosystembasert modell. Oppskriften består av følgende: Nye samordningsarenaer på tvers av sektorer, miljøkvalitetskrav forankret i lovverk og tettere samspill på tvers av forvaltningsnivå og politikkområder. 

For å lykkes, er det også essensielt å viske ut grensene og forske på tvers av fag. Et eksempel på en slik tilnærming er forskningsprogrammet C2C (lenke). Det har som mål å håndtere utfordringer knyttet til klimaendringer og klimatilpasning, slik at man får en helhetlig miljøforvaltning i nordområdene. NIVA og NINA (Norsk institutt for naturforskning) leder programmet i fellesskap. NIVA leder også det europeiske temasenteret for biologisk mangfold og økosystemer – ETC-BE

Dette kan NIVA bidra med 

NIVA har kompetanse på hvordan menneske, kultur, miljø og natur påvirker hverandre, og hvilke verdier, perspektiver og kunnskap som speiles i miljøpolitikk, regulering og forvaltning. Kunnskap om disse sammenhengene er viktig for helhetlig vann- og miljøforvaltning. 

Vi har medarbeidere i NIVA med fagbakgrunn fra blant annet kjemi, biologi, limnologi, geologi, hydrologi, miljøteknologi, økotoksikologi, oseanografi, geografi, samfunnsvitenskap, ressursforvaltning og miljøøkonomi. 

Ta kontakt om du vil vite mer om hvordan vi jobber innenfor dette området. 

Hvorfor jobber NIVA med helhetlig miljøforvaltning? 

Miljøproblemene er komplekse og krever helhetlige løsninger. Kjernen av NIVAs virksomhet er økosystembasert og kunnskapsbasert forvaltning av hav og vassdrag. Vi utvikler natur- og samfunnsvitenskapelig kunnskap som grunnlag for politikkutforming og viktige beslutninger i samfunnet. 

Vår brede kompetanse, forskningsekspertise og lange dataserier fra miljøovervåking har betydning for norsk næringsliv, offentlig forvaltning på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. 

Se relaterte publikasjoner til: Miljøforvaltning