Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Naturregnskap for helhetlig plan for Oslofjorden (MAREA)

Kartlegging og verdisetting av økosystemtjenester kan bidra til å snu forringelsen av økosystemer i intensivt brukte kystområder.

Om prosjektet

MARine Ecosystem Accounting (MAREA) for integrated coastal planning in the Oslofjord

I MAREA-prosjektet er det overordnede målet å teste og evaluere hvordan naturregnskapsmetoder kan gi beslutningsstøtte til de forskjellige planleggingsnivåene i de komplekse og hardt belastede kystøkosystemene i Oslofjorden. Gjennom et samarbeidsprosjekt med planleggere på kommune-, vannregion-, fylkes- og regjeringsnivå vil MAREA bidra med kunnskapsstøtte til Norges første regjeringskoordinerte, helhetlige plan for Oslofjorden. Målet er å bruke naturregnskapstilnærmingen til å snu den historiske forverringen av Oslofjordens tilstand, og bidra til å gjenetablere økosystemtjenester – til gavn for både samfunnet og samfunnsøkonomien.

MAREA vil teste et rammeverk for naturregnskap kalt «System of Environmental-Economic Accounting (SEEA)», som nylig er utarbeidet og vedtatt av FN.

Her er romlig kartlegging av økosystemtjenester sentralt. Dette rammeverket er nytt for norsk kystplanlegging og forvaltning, og gjør at forskning på bruken av økosystemtjenester nødvendig.

MAREA vil demonstrere hvordan biofysiske indikatorer og monetære verdier av økosystemtjenester kan brukes til differensiert og målrettet beslutningsstøtte for forskjellige kystmarine planleggingsnivåer fra kommunalt til nasjonalt nivå. MAREA vil også demonstrere hvordan avveininger mellom kystøkosystemtjenester kan gagnes med bedre kunnskapsstøtte. Kartlegging, modellering og regnskap står overfor større utfordringer i marine økosystemer enn i terrestriske på grunn av større fragmentering av informasjon. Dette gjør usikkerheten større og prediksjon av virkninger av økosystemtjenester vanskeligere. MAREA vil teste hvordan avveininger i økosystemtjenester kan kvantifiseres, og vitenskapelig tillit formidles, for de viktigste planhensynene i Oslofjorden. Eksempler på dette er eutrofiering, tap av blå skog og nedgang i fiskebestanden, begrensning av rekreasjonsadgang og fortetting av strandlinjer.

MAREA er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ledes av Norsk Institutt for Vannforsking (NIVA) i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Ytterligere partner er Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet (NMBU), Statistisk Sentralbyrå (SSB), Fylkeskommunen i Viken, Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark, og Oslofjordens Friluftsråd.

Les mer på prosjektets egen nettside: https://marea-oslofjord.no/