Til hovedinnhold
English
Prosjekter

INOPOL

INOPOL (India-Norge samarbeidsprosjekt om kapasitetsbygging for å redusere plast- og kjemikalieforurensning i India) er et samarbeidsprosjekt mellom NIVA, som leder prosjektet, med MGC som India country lead og flere indiske institusjoner (SRM, CIPET, Toxics Link). Prosjektet er en del av det norsk-indiske havforurensningsinitiativet som ble etablert mellom indiske og norske myndigheter i 2019. Prosjektet er også en del av NORADs program for å bekjempe mikroplast og marin forsøpling.

Om prosjektet

Den første prosjektfasen varte fra 2019-2022. Les mer om fase 1 på egen underside.

Med utgangspunkt i det etablerte og velfungerende partnerskapet i samarbeidsprosjektet mellom India og Norge om kapasitetsbygging for å redusere plast- og kjemikalieforurensning, skal prosjektets andre fase bidra til å redusere plastforurensning og persistente organiske miljøgifter (POPs) i India. Prosjektet skal bidra til vitenskapsbaserte løsninger for å håndtere miljøgifter og plastavfall, og med det bidra til å beskytte miljøet mot de farlige konsekvensene av slik forurensning.

Bakgrunn og prosjektmål

Den første fasen av INOPOL-prosjektet (2019-2022) satte søkelys på å «utvikle sammenhengende systemer for datainnsamling og analyse» gjennom å utvikle elveovervåkningskapasitet for plast og forurensning fra miljøgifter i spesifikke prosjektområder i Vapi og Surat i den vestlige delstaten Gujarat i India. Prosjektet har også bidratt med data om avfallshåndtering og identifisert relevante kilder til plast- og kjemisk forurensning, og med det skapt et solid kunnskapsbasert grunnlag for god politikkutforming.

INOPOL2 vil ta dette arbeidet videre med en tverrfaglig, tverrsektoriell og integrert tilnærming for å samle inn data og utvikle et helhetlig system for datainnsamling i de to statene Tamil Nadu og Uttarakhand. INOPOL2 skal skaleres opp ved å etablere en baseline i de utvalgte delstatene, utvikle overvåkings- og datainnsamlingskapasitet, støtte implementeringen av gjeldende politikk, og vurdere lokale mangler og hindringer. I tillegg vil prosjektet identifisere muligheter knyttet til implementering og fremme vitenskapsbaserte råd til lokale og nasjonale myndigheter.