Til hovedinnhold
English
Bilde av person som sitter langs elv med store mengder plastavfall.

Globale løsninger

Klima- og miljøutfordringene er grenseløse. Det må også samarbeidet for å håndtere dem være. 

Historien har vist oss at det er mulig å løse store, verdensomspennende problemer når landene jobber fram løsninger sammen. Som Montrealprotokollen fra 1987, som bidro til å redde ozonlaget. 

De siste årene har verdenssamfunnet, gjennom FN, inngått flere avtaler som skal bidra til å løse en rekke utfordringer: klimaendringene og 1,5-gradersmålet (Parisavtalen fra 2015), plastforurensing (plastavtalen fra mars 2022) og tap av naturmangfold (naturavtalen fra desember 2022). 

Den noe mindre omtalte Minamatakonvensjonen fra 2013 skal beskytte menneskers helse og miljøet fra menneskeskapte kvikksølvutslipp. I prosessen fram mot endelig avtale, sto norsk og arktisk forskning sentralt. 

Nettopp det å bidra med kunnskap, verktøy og teknologi, er forskningens fremste oppgave. Med så komplekse utfordringer som dem vi står overfor i dag, må forskningen være både tverrfaglig og internasjonal. 

Dette kan NIVA bidra med

NIVA har et bredt sammensatt forskermiljø som arbeider i grensesnittet mellom miljø og samfunn, med eksperter innen økologi, miljørett, økonomi, miljøforvaltning og politisk økologi. 

Vårt geografiske fokus er vidt, og prosjektporteføljen vår spenner fra Norge via Arktis og Europa til Kina, Sørøst-Asia og Afrika. NIVA har bidratt med vannfaglig kompetanse i mer enn 70 land. 

Vi har organisert våre internasjonale aktiviteter i fire områder: 

  1. Vi deltar i EUs forskningsprogrammer, og utvikler med det kompetanse som utvider og styrker vår posisjon. 
  2. Vi deltar i en rekke internasjonale fora. Gjennom nettverkene bygger og deler vi kompetanse med andre fagmiljøer og forvaltningsorganer. 
  3. Vi har prosjekter innen utviklingsforskning, og bistår norske myndigheter i å implementere utviklingsstrategier. 
  4. Vi utfører konsulentoppdrag i utlandet, og bistår myndigheter og næringsliv for å løse deres miljøutfordringer og forbedre miljøforvaltningen. 

NIVA har etablert datterselskaper i Chile og Kina, og vi har et regionskontor i København. 

Hvorfor jobber NIVA med globale løsninger? 

Slik vi ser det, er internasjonalt arbeid en forutsetning for god kvalitet i forskningen, og for å nå bærekraftmålene. NIVA vil derfor fortsette å styrke vår posisjon i Europa gjennom økt deltagelse i EUs forskningsprogrammer. Vi skal fortsette å være en viktig bidragsyter til Norges miljøsamarbeid og forskning i lav- og mellominntektsland, og støtte opp om arbeidet med globale miljøavtaler. 

Ta kontakt om du vil vite mer om vår internasjonale innsats. 

Se relaterte publikasjoner til: Globale løsninger