Til hovedinnhold
English
Prosjekter

ASEANO 2

ASEANO 2 er et regionalt kapasitetsbyggingsprosjekt som ledes av NIVA og Centre for Southeast Asian Studies Indonesia (CSEAS), i samarbeid med ASEAN-sekretariatet. Prosjektet er under ledelse av ASEANs sektororgan ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment (AWGCME). Hovedmålet er å bygge og øke kapasitet, samt kunnskap til å måle, evaluere og håndtere plastforurensning fra landbaserte kilder i ASEAN-regionen gjennom forbedret forståelse av kilder, utslipp, og transport.

Bilde av elv i tropisk landsskap.
Prosjektperiode
-
Finansiering
Norges utviklingsprogram for bekjempelse av marin forsøpling og mikroplast gjennom Norges ambassade i Jakarta og Norges ambassadør til ASEAN
Totalbudsjett
27 950 000
Eksterne nettsted
linkedin.com
Kontaktpersoner
Hans Fredrik V Braaten

Om prosjektet

ASEANO2 bygger på etablerte og velfungerende partnerskap mellom Norge og ASEAN-regionen i samarbeidsprosjektet om regional kapasitetsbygging for å redusere plastforurensning. Målet er å fortsette å støtte tiltak for å redusere plastforurensing i ASEAN-landene, og å finne løsninger for å håndtere, redusere og forebygge plastavfall. Prosjektet vil være relevant for hele ASEAN-regionen, og det er planlagt å videreføre casestudier i Indonesia, Filippinene, Vietnam og Kambodsja, med partnerinvolvering som også inkluderer Thailand.

PROSJEKTMÅL:

Bygge kunnskap som er nødvendig for å utvikle målrettede og kostnadseffektive tiltak for å forebygge og redusere plastforurensning i ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) gjennom en tverrfaglig, tverrsektoriell og helhetlig tilnærming.

Aseano figur 1
Prosjektet jobber med å forstå transport av plast i nedbørfelt - fra kilder via elver til kystområder. (Trykk for å se hele illustrasjonen.)

BAKGRUNN:

Mange områder i Sørøst-Asia er spesielt utsatt for plastavfall og påfølgende forurensning, og landene i ASEAN-regionen har i flere år uttrykt et sterkt engasjement for å håndtere dette voksende miljøproblemet. Med utgangspunkt i forpliktelsene som ble inngått gjennom Bangkok-erklæringen om bekjempelse av marint avfall i ASEAN-regionen og ASEAN Framework of Action on Marine Debris, ble ASEANs regionale handlingsplan for bekjempelse av marint avfall lansert i mai 2021. Den regionale handlingsplanen er basert på de tre elementene i avfallets verdikjede:

  • Redusere tilførselen til systemet.
  • Forbedre innsamlingen og minimere lekkasje.
  • Skape verdi for gjenbruk av avfall.

Handlingsplanen gir en skalerbar, løsningsfokusert felles strategi for å håndtere plastforurensning og inneholder 14 handlingspunkter, fordelt på fire rammekomponenter:

  1. Politisk støtte og planlegging
  2. Forskning, innovasjon og kapasitetsbygging
  3. Bevisstgjøring, utdanning og utadrettet virksomhet
  4. Engasjement i privat sektor

Innsatsen for å begrense fremtidige utslipp intensiveres, og effektiv implementering av tiltak i ASEAN-regionen har et stort potensial for å redusere tilførselen av plastforurensning både regionalt og globalt. ASEANO2 vil arbeide for en mer bærekraftig og effektiv ressursutnyttelse og sette søkelys på sirkulære ressurser for å beskytte både miljøet og menneskers velferd mot plastforurensning.

I tillegg vil ASEANO2 bidra til en bærekraftig blå økonomi i regionen. En bærekraftig blå økonomi vil forene økonomisk utvikling og bedre levekår med beskyttelse av økosystemer, reduksjon av klimaendringer og arbeid mot «Zero Pollution». Økt kunnskap og kapasitet om plastforurensning er hjørnesteiner for å oppnå en mer sirkulær blå økonomi.

OMRÅDER:

ASEANO2 vil fortsette det pågående arbeidet i de tre landene som deltok i fase 1 av prosjektet, Indonesia, Filippinene og Vietnam. Fokuset er å videreutvikle målområdene fra fase 1 for å undersøke effekten av plastreduserende tiltak og mekanismer, og hvordan disse kan brukes i utviklingen av integrerte tiltaksplaner i regionen. Til sammen vil dette gi en bredere effekt i regionen og legge til rette for sterkere regionale nettverk gjennom samarbeid og erfaringsutveksling mellom prosjektpartnere og andre.

I tillegg vil et elve-område i Kambodsja inkluderes, og partnere fra Thailand vil dele sine erfaringer og kunnskap. Kambodsja har en relativt ny nasjonal avfallsstrategi og handlingsplan (2018-2035) med hvor håndtering av plastposer står sentralt, mens Thailand har kunngjort et veikart for plastavfallshåndtering som skal bidra til utfasing av visse typer plastposer (2018-2030). ASEANO2 vil utvide fokuset til å også å utvikle overvåkningskapasitet, gjennomføre husholdnings- og industriundersøkelser og undersøke effektiviteten av lokal og regional avfallspolitikk i Kambodsja.

Figur 2
Figur: tre av studieområdene som undersøkes i prosjektet. (Trykk på bildet for større versjon.)