Til hovedinnhold
English

Fagområder  

  • Restaurering av ferskvannøkosystemer 
  • Akvatisk biodiversitet 
  • Effekter av kombinerte påvirkningstyper på ferskvannøkosystemer 
  • Overvåking og utvikling av indikatorer (Vannrammedirektivet) 
  • Kobling mellom elv og riparisk sone 
  • Eksperimentelt arbeid med mesokosmer 

Det knytter seg en økende grad av konflikt til hvordan vi bruker ferskvannsressursene og landområdene våre. De er under press, i Norge og internasjonalt. Våre data og verktøy kan brukes til å løse interessekonflikter og dilemmaer knyttet til vannforvaltningen. 

Vi gjør helhetlige vurderinger av det store nedbørsfeltene, for å motvirke negative miljøtrender i elver, innsjøer og landskap. Vi gjennomfører eksperimenter i naturmiljø og manipulasjoner i mesokosmer, for å forstå økosystemresponser på (kombinerte) påvirkningstyper og for å finne bærekraftige løsninger for å bevare naturmangfoldet. 

Seksjonene utvikler og standardiserer nye teknologier, inkludert miljø-DNA (eDNA) og ulike typer fjernmålinger. Med dem kan samfunnet tilpasse seg klimaendringene, samtidig som vi ivaretar økosystemtjenester og naturmangfold.