Til hovedinnhold
English

Jan-Erik Thrane

Forsker, ph.d.
E-postadresse
jan-erik.thrane@niva.no
Telefonnummer
+47 911 44 074
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

Jan-Erik Thrane er utdannet limnolog (PhD) og arbeider med et bredt spekter av ferskvannsøkologiske problemstillinger. Han er spesielt interessert i hvordan vannkvalitet og økosystemer påvirkes av faktorer som næringssalttilførsler, humusinnhold, endringer i arealbruk og klima.

Thrane leder i blant annet den tiltaksorienterte overvåkingen i Mjøsa med tilløpselver og miljødirektoratets store overvåkingsprogram for referanseelver. Her benyttes et bredt spekter av biologiske og vannkjemiske kvalitetselementer for å overvåke økologisk tilstand og langtidsutvikling i vannkvalitet. Han har også vært involvert i flere prosjekter for å kvantifisere tilførsler av næringssalter og eutrofieffekter, samt vurdere tiltak for å redusere tilførsler i jordbruksintensive områder som Hadeland og Mjøs-området. Thrane er involvert i analyse av vannkvalitetsdata fra EU gjennom European Topic Center for Biodiversity and Ecosystems (ETC; som NIVA leder), samt prosjekter knytta til sattellittovervåking av innsjøer.

Jan-Erik har lang erfaring med prøvetaking og feltarbeid i innsjøer og elver, fra pelagisk feltarbeid på store innsjøer med avansert sensorikk, til prøvetaking av bunndyr og kvantitativt elektrofiske i elver. Han er også interessert i databearbeiding og statistisk analyse, og har > 10 års erfaring med analysepakken R.