Til hovedinnhold
English

Begroingsalger og heterotrof begroing

Begroingsalger

Begroingsalger er en gruppe bentiske primærprodusenter; det vil si fastsittende organismer som driver fotosyntese. De vokser på elvebunnen eller som epifytter på alger og andre vannplanter. De er svært sensitive for eutrofiering og forsuring.

At de er fastsittende innebærer at de ikke kan forflytte seg for å unnslippe eventuelle (episodiske) forurensinger. Dermed reagerer de på selv korte forurensingsepisoder som ellers lett ville blitt oversett ved kjemiske målinger.

Vi undersøker begroingsalger blant annet for å beregne indekser som sier noe om økologisk tilstand i elver or bekker.

Heterotrof begroing

Heterotrof begroing inkluderer sopp og bakterier, som bruker lett nedbrytbart organisk materiale som energikilde. Heterotrof begroing vokser på elvebunnen eller som påvekst på alger og andre vannplanter.

Under gunstige forhold, som ved utslipp av store mengder lett nedbrytbart organisk materiale fra industri, avrenning fra gjødselkjellere eller ved kloakklekkasjer, kan de vokse raskt og på kort tid oppnå en høy biomasse og stor dekningsgrad.

Vi analyserer heterotrof begroing og beregner indekser for å vurdere nivået av organisk forurensning i elver og bekker.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om hva vi kan tilby. 

Se relaterte publikasjoner til: Begroingsalger