Til hovedinnhold
English
Ferskvannsøkologi

Vassdragsrestaurering

Ødeleggelsene av elver og våtmarker fortsetter, og det menneskelige presset fører til endrede, fragmenterte og forurensede økosystemer. Globalt sett er rundt 90 % av våtmarksområdene ødelagt, og i Europa er det anslått at over en million barrierer (f.eks. demninger) fragmenterer elvene våre, med veldig få gjenværende frittflytende elver. 

Tapet av biologisk mangfold er svimlende, og ferskvannsøkosystemene er spesielt hardt rammet. For bestander av pattedyr, fugler, amfibier, reptiler og fisk (der det finnes data) er det registrert en gjennomsnittlig nedgang på 84%.

Ødelagte økosystemer svekker også menneskelige samfunn. Dagens praksis forverrer problemer med vann-, mat- og energiforsyning, tørke og flom, utslipp av klimagasser, erosjon og jordskred. Rekreasjonsmuligheter går tapt, fiskebestander blir skadelidende og omgivelsene våre blir mindre attraktive.

NIVA og cbec eco engineering har inngått et samarbeid for å spre banebrytende natur- og prosessbaserte teknikker i og utenfor Norge. cbec bidrar med sin ekspertise og mange års erfaring innen prosessbasert elverestaurering. NIVA bidrar med en tverrfaglig forståelse av det norske vannmiljøet på bakgrunn av flere tiår med overvåking og forskning. Med cbecs tekniske ekspertise og NIVAs biologiske kunnskap kan vi gjennomføre naturbaserte restaureringsprosjekter på tvers av nedbørsfelt og bygge kunnskap om hva som virkelig fungerer.

Norsk natur
Foto: Joanna Lynn Kemp

Kontakt oss

For mer informasjon, kontakt Johnny Håll eller Joanna Kemp i NIVAs seksjon for naturbaserte løsninger og akvatisk økologi.

 

Johnny Håll

Johnny Håll
johnny.hall@niva.no
+47 922 38 552

Johnny har bred erfaring med ferskvannsøkologiske problemstillinger. Han har ledet og deltatt i mange nasjonale og internasjonale prosjekter. Blant disse er en rekke ferskvannsrestaureringsprosjekter i Norge, i samarbeid med cbec.

Johnny har lang erfaring med feltarbeid i ferskvann og er en av NIVAs taksonomer på virvelløse bunndyr. Han er også en av NIVAs fiskeeksperter, og har lang erfaring med miljøgiftstudier og bestandsestimering i både innsjøer og elver. Han har også deltatt i feltstudier av energiflyt mellom terrestriske og akvatiske næringsnett, studier av trofisk struktur hos fisk og nedbrytningsprosesser for dødt organisk materiale.

Vis profil

 

Joanna Kemp

Joanna Kemp
joanna.kemp@niva.no
+47 401 06 585

Dr. Joanna Kemp har arbeidet med og i elver og innsjøer i over 25 år, både i England, Italia, Skottland og Norge. Forskningen hennes har fokusert på habitatene til makrovertebrater og hvordan elvemorfologi og hydraulikk påvirker disse habitatene.

Hun har skrevet en høyt sitert artikkel om økohydraulikk på habitatskala i elver og har skrevet et bokkapittel om hydromorfologi. I tillegg til å ha utformet og gjennomført et elverestaureringsprosjekt i England, har hun vært prosjektleder for to ferskvannsrestaureringsprosjekter i Norge (for Stavanger, Klepp og Time Kommuner) i samarbeid med cbec. Hun har stor kunnskap om ferskvannsøkologi og taksonomi, med evne til å samle inn og identifisere virvelløse ferskvannsdyr, bentiske alger og kiselalger. Hun har lang erfaring med feltarbeid og har reist rundt i hele Norge i mange måneder for å ta prøver av bentiske alger og virvelløse dyr. I tillegg til forskning utfører hun miljøovervåking, forurensningsundersøkelser og rapportering. Hun har erfaring med invasive arter i ferskvann, ornitologi, kartlegging av vannplanter, vannpolitikk, forskningskommunikasjon og undervisning.

Vis profil

 

For mer informasjon om cbec, besøk cbecoeng.co.uk.

Naturbasert tilnærming til restaurering og forvaltning av våre vassdrag

Naturbaserte løsninger (NbS) fremmer en bærekraftig tilnærming til forvaltning av våre naturlige vannmiljøer. I motsetning til tradisjonelle ingeniørløsninger som prøver å motstå endringer, samarbeider naturbaserte løsninger med naturlige fysiske og økologiske prosesser i våre vassdrag. Dette gjør dem bedre tilpasset samfunnets behov til å håndtere klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Sammen tilbyr cbec og NIVA bærekraftige løsninger for forvaltning og restaurering av våre vassdrag ved hjelp av NbS.

 

Vassdrag

Bærekraftig erosjonssikring av elvebredden
Andakílsá, Borgarbyggð, Island

Vi fremmer naturbaserte designløsninger som et mer effektivt, bærekraftig og miljøvennlig alternativ til tradisjonelle tiltak, for eksempel steinsetting langs elvebredden for erosjonssikring. Våre designløsninger tar hensyn til elvens naturlige prosesser, som for eksempel demping av vannets strømningsenergi ved bruk av «død ved». Dette gir elven muligheten til å tilpasse seg sitt naturlige miljø og gir også betydelige fordeler for økologi og biologisk mangfold sammenlignet med konvensjonelle tilnærminger.

 

Bowston weir.png

Forvaltning og fjerning av vandringshindre
Bowston Weir, Cumbria, England

Vår tilnærming til håndtering av vandringshindre (dammer, terskler, kulverter osv.) er å gjenopprette naturlige elveprosesser i så stor grad som mulig. Denne tilnærmingen gir oss muligheten til å oppnå betydelige forbedringer når det gjelder fysisk elvekontinuitet, biologisk mangfold, fiskevandringer, samt potensielle fordeler knyttet til flomrisiko og rekreasjonsaktiviteter. Vi leverer i alle prosjektfaser, inkludert konseptualiseringsanalyser og designløsninger til implementering/konstruksjon og overvåking før og etter gjennomførte tiltak. Dette inkluderer hele spekteret av håndteringen av vandringshindre (full fjerning - strukturmodifisering - naturlignende fiskepassasjer, med mer.

 

River Shin.png

Habitatforbedrende tiltak i vannkraftsystemer
River Shin, Lairg, Skottland

Når infrastruktur som demninger og terskler er viktige for menneskelig aktivitet, og fjerning eller modifikasjon ikke er mulig, kan naturbaserte tiltak brukes for å redusere deres innvirkning på fysiske og økologiske prosesser. Slike tiltak inkluderer gjeninnføring av sedimenter (stein og grus) som ville vært til stede uten dammen eller terskelens oppsamlingseffekt. De kan også involvere gjenåpning av naturlige sidekanalområder og bruk av store trestammer og røtter for å forbedre geomorfologiske og økologiske prosesser.

 

River Nairn.png

Bærekraftig elverestaurering
Aberarder, River Nairn, Skottland

Vi tilbyr ekspertise innen vurdering, design og gjennomføring av forvaltnings- og restaureringsprosjekter av vassdrag, samt overvåking av disse prosessene. Vårt mål er å skape forhold der økosystemer kan nå sitt maksimale potensial ved å gjenopprette de naturlige fysiske prosessene, samtidig som vi beskytter kritisk infrastruktur. Vår naturbaserte filosofi for forvalting av vassdrag tar for seg de grunnleggende påvirkningene på vann- og sedimentprosesser i størst mulig grad. Dette sikrer en kostnadseffektiv vei mot tilbakeføring til en mer naturlig og selvopprettholdende tilstand med optimale fordeler for økologi og biologisk mangfold.