Til hovedinnhold
English
Kystlandskap
Nyheter

Utvikler nye verktøy for havforvaltning

Havet er utsatt for press fra mange hold, noe som gjør det krevende å sikre god økologisk tilstand. Nå utvikler en NIVA-ledet ekspertgruppe nye verktøy til oppgaven.

Publisert:
Nøkkelforskere
Trine Dale

Til sammen utgjør akvakultur, fiskeri, skipsfart, reiseliv, friluftsliv, jordbruk og utslipp fra befolkningen en kontinuerlig utfordring for forvaltningen av marine økosystemer.

I det FHF-finansierte prosjektet MetoMilo utvikler en ekspertgruppe metoder for å identifisere hvordan ulike påvirkninger bidrar til miljøstatus.

− Dette vil gi forvaltningen et bedre grunnlag for å sammenligne og vurdere miljøeffekter opp mot samfunnsnytten av ulike aktiviteter. Det vil også gjøre det mulig å identifisere hvilke tiltak som mest effektivt kan redusere skadelig påvirkning, sier Trine Dale, forskningsleder i NIVA.

Sporer kildene

En sentral del av arbeidet er å identifisere såkalte “tracers“, det vil si substanser med  egenskaper som gjør at de kan brukes til å identifisere forurensningskilder.  Disse kan brukes for å identifisere størrelsen på påvirkningssonen til eksempelvis et enkelt oppdrettsanlegg, identifisere områder hvor flere oppdrettsanlegg har overlappende påvirkningssone eller overlapper med påvirkningssonen fra annen aktivitet eller naturlige «hotspots».

Hvis vi lykkes kan denne metoden anvendes i 1) arealplanlegging, 2) til skreddersøm av overvåkningsprogrammer, 3) til å vurdere risiko for arter og habitater med høy verdi, og 4) til å opplyse enkeltsaker hvor det er tvil om hva den dårlige miljøtilstanden i et vannområde skyldes.

Figur
Verktøyet MetoMilo-prosjektet har utviklet vil gjøre det mulig å identifisere hvilke tiltak som best reduserer skadelig påvirkning av marine økosystemer.

Status

Dagens forvaltning av kystvann og marine økosystem baserer seg på prøvetaking og overvåkning av vann, planter, dyr og bunnsediment som gir data til standardiserte miljøindikatorer for kjemisk og biologisk tilstand.

Miljøovervåkning med standardiserte indikatorer er effektive for å vurdere endringer i miljøstatus og økosystemhelse over tid. Denne typen indikatorer er imidlertid lite egnet til å dokumentere spredningsveier ut i miljøet, til å spore kildene, finne ut hvor stort område som er påvirket og hvor mye.

Nye verktøy

De nye metodene som skal utvikles i MetoMilo, vil etter hvert kunne bli en del av verktøykassen til miljøkonsulenter og rådgivere. Med dem vil næringsaktører selv kunne initiere miljøundersøkelser, der de baserer seg på de nye metodene. Resultatene kan de bruke som dokumentasjon til miljøsertifisering, til søknader om nye lokaliteter eller til økt produksjon på eksisterende oppdrettslokaliteter.

Prosjektet, som er finansiert av FHF- Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, er ledet av NIVA, med partnere fra Akvaplan-niva, Nofima, IFE, Blue Planet og Nova Sea.

Sist oppdatert