Til hovedinnhold
English

Seksjonen jobber med en rekke ulike forurensninger, inkludert næringsstoffer, miljøgifter og plast. Vi studerer sammenhengen mellom elementære sykluser av karbon, nitrogen og fosfor i nedbørfeltet og hvilke effekter de har på jord og vann når de blir påvirket av stressfaktorer som forsuring, kalking, gjødsling og klimaendringer.

Seksjonen leder det internasjonale samarbeidsprogrammet for vurdering og overvåkning av virkningen av luftforurensning på elver og innsjøer (ICP Waters). Dette programmet er underlagt FN-konvensjonen om langtransportert, grenseoverskridende luftforurensning (CLRTAP) og har deltakere fra rundt 20 land.

Vi studerer biogeokjemiske prosesser ved å kombinere feltarbeid, eksperimenter og modellering. Seksjonen leder store nasjonale overvåkingsprogrammer, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og prosjekter der vi samarbeider med politiske og industrielle aktører.

Seksjonen har ansvaret for NIVAs modelleringsplattform Mobius, som strømlinjeformer modellutvikling og bruk av biogeokjemiske modeller for forskning og forvaltning. Plattformen gjør det lett å bygge raske modeller som jobber opp mot standardiserte dataformater, brukergrensesnitt og verktøy for sensitivitets- og usikkerhetsanalyse.

Seksjonens ansatte er stasjonert i Oslo, Grimstad og Tromsø.