Til hovedinnhold
English
Bilde av sandbunn
Laboratorier

Biologiske analyser av marin flora og fauna

Våre ekspertise inkluderer blant annet prøveopparbeidelse og artsidentifisering av dyre- og plantesamfunn tilknyttet sjøbunn og fjæresone/strandsone.

Laboratoriet analyserer flora og fauna i ulike kystøkosystemer og omfatter bl.a. artsidentifisering og biomassemålinger av fastsittende alger (makroalger) og bunnfauna (makroinvertebrater). Av kystøkosystemer kan nevnes bløtbunn samt tareskog og ålegress. Makroalger og bløtbunnsfauna inngår som biologiske kvalitetselementer i vannforskriften og benyttes i klassifisering av miljøtilstand i vann iht. Veileder 02:2018. Laboratoriets analyser inngår bl.a. i nasjonale miljøovervåkingsprosjekter samt i kartlegging av artsmangfold langs kysten.

Artsidentifisering utføres av kvalifisert personell innen marin botanikk og zoologi, som deltar i nasjonale/internasjonale ringtester der det foreligger. Laboratoriet er akkreditert for opparbeidelse av bløtbunnsfauna (fagområde P21 Taksonomi) iht. standarden ISO/IEC 17025:2017, som angir krav til bl.a. kompetanse og drift.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer om hva vi driver med.