Til hovedinnhold
English

Fotoflora for norske vannplanter

En fotoflora for norske vannplanter gjør artsbestemmelse av vannplantene enklere, og bidrar til økt kunnskap om leveområder og økologiske krav. Fotofloraen er et prosjekt fra NIVA, og er finansiert av Miljødirektoratet og NIVA.

Vannplanter under vann

Vannplanter (akvatiske arter, hydrofytter) er planter som er tilpasset et liv i vann. De vokser helt neddykket eller har blader flyt­ende på vann­over­flata. De kan deles inn i grupper etter hvordan de lever og ser ut: isoetider (kort­skuddplanter), elodeider (lang­skud­d­planter), nymphaeider (flyte­blad­planter) og lemnider (fritt­flyt­ende planter). I tillegg inklu­deres kransalgene blant vannplantene.

Vannplantene er en viktig artsgruppe i flere naturtyper. For eksempel benyttes forekomst av viktige og sjeldne arter av kransalger og karplanter for verdisetting av den utvalgte naturtypen kalksjøer. Flere av vann­plantene er rødlistede, og fore­komsten av disse kan få konsekvenser for ulike utbyggings­planer.

Vannplantene er en av de prioriterte organismegruppene i over­våking av innsjøer i hen­hold til Vannforskriften. Artene har ulike toleransegrenser i forhold til ulik påvirk­ning. For eksempel er stivt brasmegras Isoetes lacustris sensitiv overfor eutrofiering, men tole­rant overfor for­sur­ing. Noen arter av tjønnaks Potamogeton spp. er sensi­tive overfor eutrofiering, mens andre arter i samme slekt er svært tolerante overfor denne på­virkningen. Det er utarbeidet indekser for å kunne vurdere øko­logisk tilstand for vann­plantene i forhold til eutrofiering, vannstandsregulering og forsuring. Alle indeksene er basert på forholdet mellom sensi­tive eller tolerante arter, og takso­no­misk kunnskap er svært viktig for å kunne gi en korrekt vurdering av økologisk tilstand.

 

Vannplanter kollasj22.jpg
Figur 1: Eksempler på arter innenfor livsformgruppene (fra øverst til venstre): Lobelia dortmanna (isoetide), Elodea canadensis (elodeide), Nuphar pumila (nymphaeider), Spirodela polyrhiza (lemnide).
 

Artssammensetning av vannplanter endres merkbart langs ulike gradienter, for eksempel i forhold til kalsium, men også høyde over havet, breddegrad og langs salinitetsgradienten mot brakkvann og saltvann. De egner seg derfor ypperlig til kartlegging/bestemmelse av ulike naturtyper i ferskvann etter Natur i Norge (NiN).

 

Vannvegetasjon har en viktig økologisk funksjon, blant annet som leveområde for fiskeyngel, bunndyr og vannfugl, og ulike arter med forskjellig livsform har ulik betydning for øvrig biodiversitet.

Livet i ferskvann er truet av både arealendringer, forurensninger, klimaendringer og fremmede arter. Alle disse påvirkningene fører til endret eller tap av biologisk mangfold. Gjennom internasjonale avtaler er Norge forpliktet til å ta være på og stanse reduksjon i biologisk mangfold.

Det er altså mange grunner til at kunnskap om arter, deres utbredelse og økologiske krav er viktig. Kunnskap om vannplanter i Norge er imidlertid fortsatt mangelfull. Beskrivelse av vann­plantene inngår i de tradisjonelle floraene (se bl.a. Lid & Lid 2005, Mossberg og Stenberg 2007), men både omtale og illustrasjoner blir av forståelige grunner nokså kortfattet i disse store verkene. En beskrivelse av krans­algene og deres utbredelse ble gjort av Langangen (2007), men det er behov for oppdatering av denne boka.

Vannfloraen vil være et viktig hjelpemiddel i miljøovervåking i bred forstand og medvirke til å øke kunnskap om vann­vegetasjonen og dens betydning for ferskvannsøkologien. Bruker­­gruppene for floraen vil derfor først og fremst være ulike fagmiljøer som arbeider med vann; det vil si lokal og sentral miljø­for­valt­ning, samt ulike botaniske og limniske fagmiljøer. Også amatør­botanikere og naturvern­organisasjoner vil ha nytte av floraen. Dessuten vil utstrakt bruk av både oversiktsbilder og detaljbilder sannsynligvis bidra til at fotofloraen får en mer allmenn interesse.
 

Vannplanter Bilde6.png
Vannplantene vokser helt neddykket eller har blader flytende på vannoverflaten og kan deles inn i fire livsformgrupper: (2) isoetider (kortskuddplanter), (3) elodeider (langskudsplanter), (4) nymphaeider (flytebladplanter), (5) lemnider (frittflytende planter). Kransalgene er også en vannplante, men er ikke vist på figuren her. Helofytter (sivvegetasjon) (1) er ikke inkludert blant vannplantene.