Til hovedinnhold
English

Forfattere og bidragsytere

Faktaarkene for karplanter er utarbeidet av Birna Rørslett og Marit Mjelde mens Anders Langangen og Marit Mjelde har laget faktaarkene for kransalger. Birna har også tatt de fleste fotografiene av karplantene, og Anders har tatt mange av kransalgefotografiene.

Marit Mjelde (f. 1958) ble ansatt på NIVA i 1981 med vannbotanikk som hoved­felt. Hun jobber med vannplanter i ferskvann og brakkvann; økologi, biodiversitet og effekter av ulike påvirkninger. Hun deltar i det nasjonale arbeidet med Rødlista for arter, Rødlista for naturtyper og Norsk Svarteliste. Hun deltar i utvikling og revisjon av de limniske naturtypene i Natur i Norge (NiN) og gir innspill til Natur­indeksen. Hun har utarbeidet fag­grunnlag/handlingsplan for flere naturtyper og arter, både rødlistearter og fremmede arter.

Marit er Norges ekspert på vann­planter i Vannforskriften, og har utviklet de nasjonale felt­metodene og indeksene (trofiindeks, forsuringsindeks, regu­ler­ings­indeks). Hun er medlem av ekspert­gruppa for over­våking av ferskvann i Arktis (under The Conservation of Arctic Flora and Fauna, CAFF). Hun har deltatt som vannplante­ekspert i en rekke inter­nasjonale forskningsprosjekter, har skrevet mange fagrapporter, samt publisert en rekke artikler om vannplanter i nasjonale og inter­nasjonale tidsskrifter.

Marit har bygget opp og har ansvar for NIVAs databaser på vannvegetasjon i innsjøer og elver. 

 

Birna Rørslett (f. 1946, tidligere Bjørn Rørslett) er Norges ener på karplanter i vann, både når det gjelder taksonomi og økologi. Hun ble ansatt på NIVA i 1969 med vannbotanikk som hoved­felt. I 1985 tok hun doktorgrad i Statistical Ecology ved Universitetet i Lund, Sverige, og har publisert en rekke artikler om botanikk og statistikk i både nasjo­nale og inter­nasjonale tidsskrifter. I 2001 pensjonerte hun seg fra stillingen som seniorforsker på NIVA.

Birna er naturfotograf og er medlem av BioFoto og Norske Naturfotografer, og er tilknyttet bildebyrået NTB/Scanpix. Hun driver flere nett­steder, bl.a. ultravioletphotography.com  og er kjent for tekniske artikler om fotografering med ultrafiolett og infrarødt lys. Hun er dessuten en aktiv deltaker på ulike botanikknettsteder.

 

Anders Langangen (f. 1946) har vært Norges ubestridte ekspert på kransalger (taksonomi og økologi) helt siden 1960-tallet, da han startet feltregistrer­ingene knyttet til hovedfags­arbeidet: Characeer i Sør-Norge, ved Universitetet i Oslo. Oppgaven ble ferdigstilt I 1970 og publisert i: Langangen, A. 1974: Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norwegian Journal of Botany 21: 31-52.

Anders har publisert en rekke rapporter og artikler i nasjonale og inter­nasjo­nale tidsskrift. Han har hatt ansvar for kransalgene i herbariet på Naturhistorisk museum på Tøyen og var ansvarlig for rødlistevurdering av krans­alger i Rødlistene til og med 2010. Han deltar som kransalge­ekspert i den inter­nasjonale data­basen «Algaebase». Hans data fra 1960-tallet og framover repre­sen­terer et særdeles viktig grunnlag for å kunne vurdere endringer i krans­alge­vegetasjonen, effekter av påvirkninger, bl.a. eutro­fiering og nedbygging, og for å kunne foreslå tiltak.

Anders Langangen var lærer på Oslo katedralskole fra 1972 og fram til han ble pensjonist i 2012. Han har hatt et nært samarbeid med NIVA i mange år, som medarbeider på en rekke prosjekter og som taksonomisk ekspert på krans­alger.  

 

Andre bidragsytere

De fleste kransalgefotografiene er kjøpt inn fra Jacek Urbaniak. Jacek jobber som professor ved Department of Botany and Plant Ecology ved Wrocław University of Environmental and Life Sciences i Wrocław, Polen, og har sammen med Maciej Gąbka, utarbeidet en fotoflora for polske kransalger; Urbaniak, J., Gabka, M. 2014. Polish Charophytes. An illustrated Guide to Identification. UWP, Wroclaw. En stor takk til Jacek!

Vi vil også takke Hanne Edvardsen, som har vært en viktig medarbeider i forbindelse med felt­fotograferingen. Videre takk til Roland Bengtsson, Hendrik Schubert, Ola Hegge og Geir Gaarder for tillatelse til å bruke noen av deres bilder.

De norske utbredelseskartene er hentet fra www.artsdatabanken.no.

Henvisning til floraen

Ved henvisning til floraen som helhet, vennligst skriv følgende:

Mjelde, M., Rørslett, B. og Langangen, A. 2022. Fotoflora for norske vannplanter. Versjon 1. Norsk institutt for vannforskning.

Skal du vise til enkeltarter, brukes referansen nederst på hvert faktaark. Eksempelvis:

Birna Rørslett og Marit Mjelde 2021. Faktaark: Baldellia repens Soleigro. Versjon 1. Fotoflora vannplanter. Norsk institutt for vannforskning. Hentet ut (dato).