Til hovedinnhold
English

Seksjonen lager skreddersydde løsninger for innlegging av data i NIVAs databaser, for internt og eksternt bruk. En annen viktig oppgave er å levere data til Miljødirektoratets database Vannmiljø og andre offentlige databaser (Artsdatabanken, GBIF, m.m.). 

Hver dag genereres det data på NIVA, både fra NIVAs forskere i feltarbeid, kjemiske analyser, og sensorer i naturen og på skip (Ferrybox). Kildene våre er satellittdata. NIVAs lange tidsserier av miljødata er vårt arvesølv. Seksjonens hovedoppgave er å ta vare på disse dataene på en strukturert måte, slik at NIVAs forskere så lett som mulig kan hente ut og sette sammen data, i dag og i framtiden. Vi er i ferd med å utvikle et moderne, skybasert lagringssystem for dette. 

Seksjonen lager kartløsninger og ulike former for visualiseringer av data i tilnærmet sanntid, for eksempel data fra droner og andre sensorer. Vi tilbyr også varslingssystem, på SMS og e-post, når våre målinger viser at gitte grenseverdier blir overskredet. 

Seksjonens kompetanse dekker hele spekteret av datakjeden, fra skylagring til brukergrensesnitt. Vi har utviklere, programmerere, front- og backend-utviklere, GIS-utviklere, biologer og ingeniører. Vi har også høy kompetanse på dataforskning og leder egne prosjekter innen dette.