Til hovedinnhold
English
Fugleperspektiv på brønnbåt og not
Foto: Marius Fiskum for Norges sjømatråd
Nyheter

Ny brønnbåtveileder fra Akvaplan-niva, NIVA og Aqua Kompetanse

Transport og behandling i brønnbåt er en velferdsrisiko for oppdrettsfisk. Samtidig er det en aktivitet havbruksnæringen er helt avhengig av. Nå er en ny brønnbåtveileder lansert som kan bidra til bedre fiskevelferd.

Publisert:

De fleste transporter og behandlinger foregår relativt problemfritt, men med ujevne mellomrom oppstår det hendelser som går ut over fiskevelferden og som forårsaker fiskedød.

Med mål om å bidra til bedre fiskevelferd, har Akvaplan-niva sammen med NIVA og Aqua Kompetanse AS utviklet en Brønnbåtveileder. Den digitale veilederen gir anbefalinger for håndtering av risiko for fiskevelferden ved transport og behandling av laks i brønnbåt.

– Vi håper og tror at denne veilederen vil bli flittig brukt, spesielt ved forberedelser og planlegging av brønnbåtaktiviteter, sier Ole-Kristian Hess-Erga, seniorforsker ved NIVA.

Sammen med forskningsassistent Kamilla Flatsetøy Furseth har han bidratt med innhenting og sammenstilling av erfaringsbasert kunnskap i form av hendelsesrapporter og rutiner fra næringen. Systemutvikler ved NIVA, Jemmima Knight, har utformet og tilpasset den digitale løsningen for veilederen.

– Det er viktig å lære av tidligere hendelser og vurdere fellestrekk for på den måten å kunne foreslå tiltak for bedre fiskevelferd, sier Hess-Erga.

Brønnbåtveilederen presenterer risiki og anbefalinger i forbindelse med ulike transporttyper, ikke-medikamentelle behandlinger og øvrige håndteringsoperasjoner som trenging, lasting, sortering og lossing.

Veilederen er basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Den forskningsbaserte kunnskapen inkluderer vitenskapelige publikasjoner, populærvitenskapelige artikler og rapporter, mens den erfaringsbaserte kunnskapen er hentet inn gjennom spørreskjemaer og kvalitative intervjuer der brønnbåtpersonell, driftsledere i oppdrettsselskap og fiskehelsepersonell har deltatt.

– Den vitenskapelige litteraturen om brønnbåtoperasjoner var mangelfull. Noen av manglene søkes det svar på gjennom det pågående søsterprosjektet NYBRØK, sier Hess-Erga.

Gitt omfanget av og kompleksiteten i bruk av brønnbåt i dag, gjenstår det fortsatt kunnskapshull om ulike aspekter ved fiskevelferd i brønnbåt. De viktigste av disse er listet opp i veilederen. Komplekse miljøforhold som kan oppstå under brønnbåtoperasjoner og påvirke fiskevelferden inkluderer eksponering for metaller, CO2 og bruk av ferskvann med forskjellig kvalitet.

Det er imidlertid vanskelig å skille påvirkning som oppstår i de ulike delene av en brønnbåtoperasjon. Det trengs derfor forskning som kan avdekke hvilke enkeltfaktorer som har størst betydning for fiskevelferden.

Oppdrettsnæringen selv kan sannsynligvis bidra med å tette noen av disse kunnskapshullene gjennom å dele data fra ulike brønnbåtoperasjoner under forskjellige miljøbetingelser.

Veilederen presenterer den mest oppdaterte kunnskapen som er tilgjengelig. Prosjektgruppa tar gjerne imot tilbakemeldinger fra brukere av veilederen med tanke på videreutvikling av innholdet.

Brønnbåtveilederen er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Les Brønnbåtveilederen her

Sist oppdatert