Til hovedinnhold
English

Vi arbeider med miljøgifter og mikroplast i alle deler av norsk natur; fra land til sjø, og hvordan kjemiske stoffer fordeler seg i ulike organismer.. NIVAs seksjon for miljøgifter har rene forskningsprosjekter i tillegg til prosjekter for myndigheter og for privat næringsliv, spesielt for industrivirksomheter. Vår faglige ekspertise spenner fra kildesporing og spredningsvurderinger til studier av bioakkumulering og effekter av miljøgifter. 

Vår kunnskap om hvor miljøgiftene kommer fra, hvordan de spres og tas opp i miljøet og i næringskjedene, effektene og de økologiske konsekvensene, gjør det mulig å iverksette tiltak som begrenser eventuelle negative påvirkninger på natur og mennesker. 

Vi samarbeider tett med næringsliv, andre forskningsinstitutter, universiteter og myndigheter. Våre felt- og forskningsmetoder inkluderer hvordan spore kilder, kartlegge miljøbelastning, overvåke tilstand miljøtilstanden og vurdere effekter av forurensning. 

Metodeutvikling er en sentral del av NIVAs arbeid med miljøgifter og mikroplast. Metodene vi utvikler for felt, laboratorium og rapportering blir brukt i miljøundersøkelser og overvåkningsprogrammer, vurdering av konsekvenser og kjemisk tilstand etter vannforskriften, identifisering av risikoreduserende tiltak og utvikling av tiltaksplaner.  

Vårt geografiske virkeområde i arbeidet med miljøgifter og mikroplastdekker hele Norge og Norden, Arktis og Europa i tillegg til at vi har forskningsprosjekter med laboratorier over hele verden.  

Våre resultater rapporteres i faglige NIVA-rapporter, rapporter for Miljødirektoratet og for næringslivsaktører, i tillegg til at vi publiserer i vitenskapelige tidsskrifter, presentasjoner, foredrag og populærvitenskapelige tekster.