Til hovedinnhold
English
Vindmølle

Fornybar energi

Vann, vind og sol er kilder til fornybar energi, men det er behov for gode løsninger for natur og andre næringer. 

En omlegging av verdens energisystemer fra fossil til fornybar energi er avgjørende om vi skal klare å nå Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til «godt under» 2 °C og helst til 1,5°C. Fornybar energi reduserer klimagassutslippene, men er ikke uten utfordringer, bl.a. for natur og næring. Målene om å ivareta og restaurere natur i det nye Global Biodiversity Framework skal også nås. Flere energiselskaper har i den senere tid innført mål relatert til naturpositivitet. 

I Norge har vi bygget ut mye vannkraft, men det har ikke skjedd uten konsekvenser for elvenes økosystemer. Fisk, som villaks, sjøørret og ål, er utsatt når elver blir regulert for vannkraftproduksjon. Massevekst av vannplanter og habitattap i vannmagasiner er andre utfordringer. 

Vindkraft har stort potensial i Norge, men «ingen» vil ha landbasert vindkraft i sitt nærområde. Arealkonflikter og menneskerettighetsspørsmål har fått mye oppmerksomhet i debatten, men også natur blir påvirket av storstilt vindkraftutbygging. 

Havvind er også arealkrevende, både til havs og i kystsonen. Havvind påvirker de marine økosystemene gjennom bl.a. habitatsendringer, risiko for fremmede arter og endringer i karbonlagre i havbunn. God sameksistens med natur, fiskeri, sjøtrafikk og andre havbaserte næringer er viktig. Klimaendringer er imidlertid en av de største påvirkningsfaktorene i norske havområder i dag. Livet i havet vil dra fordel av havvind gjennom redusert oppvarming, men det tar tid før dette skjer. I mellomtiden må natur ivaretas i alle trinn i havvindutbygging. 

Produksjonen av både solkraft og havvind krever sjeldne mineraler og metaller. 

Dette kan NIVA bidra med 

Skal vi klare å løse flokene som oppstår når natur og næring blir satt opp mot fornybar energi, må vi ha et bredt og pålitelig kunnskapsgrunnlag, slik at vi kan forstå rekkevidden av ulike inngrep og ikke minst: Finne de gode løsningene for natur og andre næringer. 

I NIVA har vi et tverrfaglig forskermiljø, med eksperter innenfor en rekke disipliner. Vi har lang erfaring med marinbiologi og ferskvannsbiologi, kartlegging og overvåking av økosystemer, naturrestaurering, naturbaserte løsninger og nature-inclusive design, kunstige rev og villgjøring, oseanografi og økotoksikologi, mikroplast, akvakultur, taredyrking, forvaltning, arealplanlegging og stakeholderinvolvering. 

Hvorfor jobber NIVA med fornybar energi? 

NIVA arbeider primært med fornybar energi i tilknytning til vannmiljø, det vil si vannkraft, havvind og flytende sol. Grønn omstilling krever kunnskap og høy kompetanse, men også at vi tar hensyn til naturens tålegrenser. Vi i NIVA kan levere den kunnskapen, og vi vet mye om hvor tålegrensene går – særlig når det gjelder vannressursene våre. Med tanke på at vann er den viktigste energiressursen i Norge, styrker vi innsatsen vår innenfor fornybar energi framover. 

Ta kontakt med oss om du vil vite mer om hva vi kan bidra med på dette området. 

Se relaterte publikasjoner til: Fornybar energi