Til hovedinnhold
English
Tareskog

Karbonfangst og -lagring

Naturen har en fantastisk evne til å fange og lagre karbon. Vi må bare passe på at den evnen ikke blir ødelagt. 

Når vi i dag snakker om karbonfangst og -lagring, ofte forkortet som CCS, tenker nok mange på teknologiske nyvinninger. Teknologi som fanger CO2-utslipp, for eksempel fra en fabrikkpipe, og som holder gassen lagret til den kan pumpes ned i geologiske formasjoner flere tusen meter under havbunnen. 

Men vi har naturlige fangst- og lagringsprosesser også, fra store skoger og dype myrer på land til millimetersmå raudåte i havet og bølgende ålegrasenger og tareskoger langs kysten. 

Ålegrasenger og tareskog er en del av samlebegrepet «blå skog». Det omfatter ulike kystøkosystemer, som alle utfører livsviktige økosystemtjenester. I likhet med skog på land, tar blå skog opp karbon fra atmosfæren gjennom fotosyntesen. De blå skogene lagrer store mengder karbon i den levende biomassen, men dette karbonet slippes ut igjen om skogen blir ødelagt. I tillegg langtidslagres karbon fra blå skog i sedimenter på havbunnen hvert år. 

De blå skogene er imidlertid i tilbakegang. Globalt er 40 til 60 prosent av tareskogene blitt redusert de siste tiårene, og minst en fjerdedel av mangroveskogarealet er gått tapt siden 1980 – for å nevne noe. Det betyr at de blå skogenes evne til å fange og lagre karbon også er under press. 

Dette kan NIVA bidra med 

Å bruke blå skog for å fange og lagre karbon, er en del av det vi kaller naturbaserte løsninger. Dette er løsninger som vil bli stadig viktigere for å løse de mange og komplekse utfordringene verdenssamfunnet står overfor. 

I NIVA sitter vi med en god oversikt over utbredelsen og tilstanden til de ulike økosystemene, i ferskvann så vel som langs kysten, takket være langsiktig og kontinuerlig miljøovervåking. Vi kombinerer denne oversikten med vår utstrakte kompetanse om naturbaserte løsninger til å utvikle flere nye løsninger. Et viktig moment i det arbeidet er å sørge for at de naturbaserte løsningene er både robuste og bærekraftige. 

Hvorfor jobber NIVA med karbonfangst og -lagring? 

Bakgrunnen for all innsats ved NIVA er ønsket om å utvikle kunnskapsgrunnlag for å løse miljøutfordringer. Dette ønsket er ikke blitt mindre de siste årene, når vi ser at naturen kan gi viktige bidrag – for eksempel innenfor karbonfangst og lagring. 

Ta kontakt om du vil høre mer om vår innsats på dette feltet. 

Se relaterte publikasjoner til: Karbonfangst